fbpx

2020:3193 Hägnade gårdar på västra sidan av Tämnarån

Arkeologikonsult har under augusti och september månad 2018 utfört en arkeologisk undersökning av fornlämning L1939:3838 inom fastigheten Svanby 40:1, Tierps socken och kommun, Uppsala län (figur 2). Den arkeologiska undersökningen föranleddes av att Tierps kommun upprättade en detaljplan för bostäder över området.
Under den arkeologiska undersökningen påträffades en stor mängd förhistoriska lämningar i form av stolphål, störhål, härdar, nedgrävningar och brunnar. Lämningarna är av olika slag och härrör från tre skilda perioder: en järnådersboplats; en brunn från tidig medeltid och en nedgrävd timrad konstruktion, sannolik en varggrop, från slutet av 1600-talet.
Totalt påträffades 17 förhistoriska hus fördelade inom tre gårdslägen. Förutom huskonstruktioner påträffades en palissad och tre hägnader vilka delvis omgärdade gårdslägena. Dateringsmässigt faller den förhistoriska bebyggelsen inom perioden 200–700 e.Kr.
Husen var anmärkningsvärt välbevarade och uppvisade dessutom relativt få överlappningar. I flera hus var det också möjligt att urskilja inre konstruktionselement i form av innerväggar. Dessa representerades av rader med mindre störhål vilka löpte parallellt med de yttre vägglinjerna.
I analysskedet stod det klart att det fanns en diskrepans mellan husens 14C-dateringar och deras typologiska dateringar. I rapporten används därför endast husens typologiska dateringar.
En populärvetenskaplig sammanfattning av undersökning och resultat ligger som bilaga 8.
Address
Tierp
Projektnummer
3193
Län
  • Uppsala län
Landskap
Uppland
Kommun
Tierp
Socken
Tierp
Und.typ
Undersökning
Rapportår
2020
Tidsålder
  • Järnålder
  • Medeltid
  • Tidigmodern tid
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Tierp 1520
Lämningsnr
L1939:3838
Fastighet
Svanby 40:1
Lst Diarienummer
431-225-18