fbpx

2020:2964/3242 Händelö gård - Då som nu, bebyggelseutveckling från vikingatid till 1700-tal

Arkeologikonsult har under sommar och hösten 2016 samt tidig vår 2019 utfört en arkeologisk undersökning inom den registrerade bytomten L2008:2052 (figur 1 och 2). Bytomten är belägen inom fastigheten Händelö 2:1, Norrköpings kommun, Östergötland och utgör det historiska Händelö gård. Inom området framkom dessutom anläggningar, huskonstruktioner och lager som var möjliga att koppla samman med Händelö gårds olika bebyggelsefaser. Sammanlagt påträffades och undersöktes tre syllstensburna huskonstruktioner. Två av byggnaderna bedömdes utgöra mindre ekonomibyggnader, varav en med en källare och den tredje byggnaden utgjorde ett större stall.
Under undersökningen påträffades dessutom anläggningar av förhistorisk karaktär i form av stolphål, gropar och härdar. Dessa har genom 14C-analys, påträffade fynd och stratigrafi daterats till tiden mellan sen vendeltid och medeltid. Bland de förhistoriska anläggningarna identifierades och undersöktes en mindre stolpburen huskonstruktion. Denna daterades genom fynd och 14C-analys till övergången mellan vikingatid och tidig medeltid och tolkades som en mindre ekonomibyggnad.
Address
Händelö, Norrköping
Projektnummer
2964, 3242
Län
  • Östergötlands län
Landskap
Östergötland
Kommun
Norrköping
Socken
Norrköping
Und.typ
Undersökning
Rapportår
2020
Tidsålder
  • Järnålder
  • Medeltid
  • Tidigmodern tid
  • 1800-tal
Epok
  • Vikingatid
RAÄ-nummer
Obestämd
Lämningsnr
L2008:2052
Fastighet
Händelö 2:1
Lst Diarienummer
431-8324-15, 431-14457-18