fbpx

2020:3142 Nya kvarteret Garvaren - Lämningar från senmedeltid till modern tid i före detta kvarteret Laxen och kvarteret Vårdtornet

Arkeologikonsult utförde under våren 2018 en arkeologisk förundersökning och en direkt efterföljande undersökning i kvarteren Laxen och Vårdtornet inom fastigheten Garvaren 1:1 samt i anslutning till fastighet Vårdtornet 13:1. Undersökningarna föranleddes av att Botrygg AB skulle genomföra schaktningsarbete inför nybyggnation av bostadshus inom fornlämning L2009:7173 (tidigare RAÄ S:t Johannes 96:1), Norrköpings medeltida och tidigmoderna stadslager.
Vid undersökningen påträffades ett fåtal lämningar från senmedeltid och tidigmodern tid i form av fragmentariska bebyggelselämningar och konstruktionslager. Även mäktiga utfyllnadslager som använts för att omforma staden från senmedeltid och framåt påträffades. De äldsta lämningarna utgjordes av rester av ett hus med lergolv samt ett stort dike, vilka bedöms härröra från omkring senmedeltid fram till 1600-tal. Främst påträffades dock byggnadsrester och ledningsdragningar från sent 1800-tal–1900-tal.
Address
Norrköping
Projektnummer
3142
Län
  • Östergötlands län
Landskap
Östergötland
Kommun
Norrköping
Socken
Norrköping stad
Und.typ
Undersökning
Rapportår
2020
Tidsålder
  • Odaterad
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Sankt Johannes 96:1
Lämningsnr
L2009:7173
Fastighet
Garvaren 1:1, Vårdtornet 13:1
Lst Diarienummer
431-10485-2017