fbpx

2020:3013 Kokgropar, brunnar och brygghus - Lämningar och fynd från mesolitikum till vendeltid i lilla Bläshammar

Med anledning av att BoKlok Housing AB planerar att bygga bostäder i Bläshammar utförde Arkeologikonsult under försommaren 2017 en arkeologisk undersökning inom fastigheten Bläshammar 5:1 i Lindbergs socken, Varbergs kommun, Hallands län (figur 1). Den arkeologiska undersökningen utfördes eftersom den planerade exploateringen berör fornlämningen L1996:7432 (RAÄ Lindberg 236). Undersökningen utfördes av två till tre arkeologer under 20 fältarbetsdagar mellan den 29 maj och den 28 juni 2017. Undersökningarna utfördes efter beslut av Länsstyrelsen i Hallands län (Dnr: 431-677-16).
Denna rapport kommer först att presentera undersökningens syfte, frågeställningar och metoder. Därefter kommer en bakgrund ges med en genomgång av närområdets topografi, fornlämningsmiljö, ortnamn och det historiska kartmaterialet. Under bakgrunden kommer även en genomgång göras av tidigare undersökningar inom den aktuella fornlämningen. Bakgrunden följs av en presentation av resultaten från undersökningen av fornlämningen L1996:7432. Till sist kommer resultaten att diskuteras och sättas in i ett regionalt sammanhang.
Address
Varberg
Projektnummer
3013
Län
  • Hallands län
Landskap
Halland
Kommun
Varberg
Socken
Lindberg
Und.typ
Undersökning
Rapportår
2020
Tidsålder
  • Stenålder
  • Bronsålder
  • Järnålder
  • Medeltid
  • Tidigmodern tid
Epok
RAÄ-nummer
RAÄ Lindberg 236
Lämningsnr
L1996:7432
Fastighet
Bläshammar 5:1
Lst Diarienummer
431-677-16