fbpx

2020:3322 Utmarksområde vid Glasberga

Arkeologikonsult har genomfört en arkeologisk utredning etapp 1 inom fastigheten Glasberga 1:4 och 1:15 i Södertälje kommun (figur 1). Av de tidigare registrerade lämningarna i utredningsområdet bedöms fem fornlämningar (tre hålvägar och två stensträngar) och två övriga kulturhistoriska lämningar (två husgrunder) vara fornlämningsliknande lämningar eller naturbildningar. Utöver dessa kvarstår flera sedan tidigare kända lämningar: två fornborgar, en boplats, ett gravfält, en grav- och boplatslämning, en härd, en lägenhetsbebyggelse, en husgrund samt två fornlämningsliknande bildningar. Två tidigare okända lämningar påträffades: en stensättning och en kolbotten efter en liggmila. Två gränsmärken belägna i befintlig ägogräns ligger i norra kanten av området, och nio möjliga boplatslägen har pekats ut som lämpliga för vidare undersökning i form av utredningsgrävning. Utredningsresultatet sammanfattas i figur 16 och 17 på sidorna 18–19.
Address
Glasberga, Södertälje
Projektnummer
3322
Län
  • Stockholms län
Landskap
Södermanland
Kommun
Södertälje
Socken
Östertälje
Und.typ
Utredning
Rapportår
2020
Tidsålder
  • Odaterad
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Obestämd
Fastighet
Glasberga 1:4 & 1:5
Lst Diarienummer
431-42516-2019