fbpx

2020:3268 Utökning av 55:ans bergtäkt

Arkeologikonsult har under sommaren 2019 utfört en arkeologisk utredning av det planerade området för en utökning av 55:ans bergtäkt utanför Uppsala. Utredningsområdet utgjordes till största delen av skogsmark, och hade till viss del redan tagits i anspråk av bergtäkten. Utredningen omfattade dels
kart- och arkivstudier, fältinventering samt hällristningsinventering (etapp 1) och dels utredningsgrävning genom sökschaktning (etapp 2). Inga lämningar påträffades vid utredningen.
Address
Lörsta bergtäkt, Uppsala
Projektnummer
3268
Län
  • Uppsala län
Landskap
Uppland
Kommun
Uppsala
Socken
Läby, Uppsala-Näs
Und.typ
Utredning
Rapportår
2020
Tidsålder
  • Odaterad
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Obestämd
Lämningsnr
Obestämd
Fastighet
Lörsta 1:10, Läby-Österby 4:1
Lst Diarienummer
431-1793-18