fbpx

2020:3337 By/gårdstomten Bossgård i Östra Husby, utredning etapp 2

På uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötland har Arkeologikonsult genomfört en arkeologisk utredning etapp 2 inför uppförande av bostäder inom
fastigheterna Bossgård 11:1 och 17:1 i Östra Husby, Norrköpings kommun, Östergötlands län (dnr:431-15861-2019). Socknen Östra Husby på Vikbolandet är beläget inom område för riksintresse och utgör en centralbygd med ett rikt fornlämningsbestånd. Inom utredningsområdet har legat tre gårdar, vilka kan ses i historiskt kartmaterial. Vid den arkeologiska utredningen påträffades tre stolphål, en brunn, en syllstensrad, ett kulturlager, en husgrund och en källare. Syllstensraden tillhör troligen en gård som legat på tomten och som syns på en historisk karta från 1650. Husgrunden är inte synlig i något kartmaterial.
Emellertid kan på svartvita flygbilder, tagna mellan 1955–1967 ses en större byggnad vid platsen för husgrunden som tolkas ha utgjort en ladugård. Husgrunden utgör inte en fornlämning. Källaren tolkas inte heller utgöra någon fornlämning.
Address
Östra Husby, Norrköping
Projektnummer
3337
Län
  • Östergötlands län
Landskap
Östergötland
Kommun
Norrköping
Socken
Östra Husby
Und.typ
Utredning
Rapportår
2020
Tidsålder
  • 1800-tal
Epok
  • Odaterad
Lämningsnr
L2020:1752
Fastighet
Bossgård 1:1, 17:1
Lst Diarienummer
431-15861-2019