fbpx

2020:3395 Odlingsrösen vid Ormbacka

Arkeologikonsult har under juni månad 2020 genomfört en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inom fastigheterna Skälby 46:1 och 43:31 i Järfälla kommun, Stockholms län. Detta med anledning av att Järfälla kommun utreder möjligheten att upprätta ny bebyggelse inom området.
Utredningen har omfattat kart- och arkivstudier, fältinventering, metalldetektering och sökschaktning. Vid fältinventeringen påträffades fyra odlingsrösen som ingick i den redan kända lämningen L2017:9172, fossil åker, som var belägen inom utredningsområdet. Två av rösena undersöktes och samtliga visade sig innehålla sten av sprängd karaktär, ett fenomen som förkommer från 1860-talet. Odlingsrösena utgör därmed övriga kulturhistoriska lämningar. Vid sökschaktningen framkom inget av arkeologiskt intresse.
Address
Järfälla
Projektnummer
3395
Län
  • Stockholms län
Landskap
Uppland
Kommun
Järfälla
Socken
Järfälla
Und.typ
Utredning
Rapportår
2020
Tidsålder
  • Odaterad
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Järfälla 420:1
Lämningsnr
L2017:9172
Fastighet
Skälby 46:1 & 43:31
Lst Diarienummer
431-21470-2020