fbpx

2020:3368 Kraftledning på Stångenäs, Bokenäs och Orust

Arkeologikonsult har utfört en arkeologisk utredning steg 1, byråmässig del, inför anläggandet av en kraftledning mellan Hårleby på Orust och raffinaderiet i Lysekils kommun, på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland. Den planerade kraftledningen har två alternativa huvudsträckningar (svart och lila) samt mindre tvärförbindelser och sidoalternativ. Den arkeologiska utredningen har omfattat 400 meter breda korridorer runt de olika alternativen, vilket innebär att den sammanlagda ytan är 37 km2. I uppdraget har även ingått att dra slutsatser om vilka sträckningar som ur kulturmiljösynpunkt är lämpliga att arbeta vidare med.
Arbetet har bestått av arkiv- och litteraturstudier samt studier av historiska kartor. Tidigare oregistrerade lämningar och indikationer på möjliga fornlämningar har påträffats och registrerats i KMR (Kulturmiljöregistret), bland annat 21 by- eller gårdstomter, 23 lägenhetsbebyggelser (torp och backstugor), 16 ekonomibyggnader, fyra boplatser, tre kvarnar, tre färdvägar och en bro. Registrerade lämningar i KMR har reviderats avseende antikvariska bedömningar och utbredning.
De olika sträckningsalternativens påverkan på fornlämningar, kulturmiljöer definierade i kommunala kulturmiljövårdsprogram och riksintressen för kulturmiljövården har analyserats och jämförts. Sammantaget bedöms svart huvudalternativ innebära mindre påverkan på fornlämningar och kulturmiljöer jämfört med lila alternativ, men inga allvarliga hinder föreligger för något av alternativen.
Address
Orust
Projektnummer
3368
Län
  • Västra Götalands län
Landskap
Bohuslän
Kommun
Lysekil, Orust, Uddevalla
Socken
Bokenäs, Brastad, Dragsmark, Högås, Lyse, Långelanda, Morlanda, Myckleby, Röra, Skredsvik, Stala, Tegneby, Torp
Und.typ
Utredning
Rapportår
2020
Tidsålder
  • Odaterad
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Obestämd
Fastighet
Odefinerad
Lst Diarienummer
431-6750-2020