fbpx

2021:3399 Källarlämning och rester av tunnvalv i kvarteret Bergsbron 7, Norrköping

Arkeologikonsult har efter Länsstyrelsens beslut (431-12692-2017) genomfört en arkeologisk förundersökning med anledning av en planerad byggnation inom fastigheten Bergsbron 7 i Norrköping (figur 2). Syftet var att ge Länsstyrelsen beslutsunderlag inför prövning om tillstånd till ingrepp i fornlämning. Sammanlagt togs sex sökschakt upp med en bredd varierande mellan 2,6–3,8 meter beroende på begränsningar av exempelvis elledningar och fasta betongkonstruktioner. Schakten grävdes ned till steril mark där det var möjligt med hänsyn till säkerhet och rasrisk. Samtliga schakt grävdes med släntning för att förhindra ras. Djupen varierade mellan 2,1–3 meter, steril marknivå nåddes i samtliga schakt förutom i de schakt där källarlämningar framkom (schakt 4 och 5). Dessa schakt grävdes ned till cirka 3 meter under marknivå utan att hitta orörd mark. I schakt 4 avbröts arbetet då framgrävt källarvalv hotade kollapsa under alltför högt tryck från ovanliggande jordmassor och i schakt 5 på grund av att korrekt släntning inte kunde säkerställas.
Undersökningsområdet har under olika perioder varit föremål för rivningar, ombyggnationer, urschaktningar och olika arkeologiska undersökningar. I samtliga förundersökningsschakt påträffades stora mängder med utfyllnadsmassor som innehöll grus, lera och inte sällan även sentida inslag av exempelvis plast och asfalt. Det enda intakta kulturlager som framkom var ett odlingslager i schakt 6. Därutöver framkom bebyggelselämningar i form av murverk i schakt 4 och 5. Sannolikt utgör dessa fortsatta rester av källare som dokumenterats vid tidigare undersökningar. Bebyggelselämningarna kan grovt dateras till 1600–1700-tal.
Address
Norrköping
Projektnummer
3399
Län
  • Östergötlands län
Landskap
Östergötland
Kommun
Norrköping
Socken
Norrköping stad
Und.typ
Förundersökning
Rapportår
2021
Tidsålder
  • Tidigmodern tid
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Obestämd
Lämningsnr
L2009:7173
Fastighet
Bergsbron 7
Lst Diarienummer
431-12692-2017