fbpx

2021:3412 Renovering av kyrkogårdsmuren till Mariakyrkan i Sigtuna

Arkeologikonsult AB har på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län utfört en arkeologisk kontroll i samband med åtgärder i kyrkogårdsmuren till Mariakyrkan i Sigtuna stad, Sigtuna kommun (figur 1). Kallmurarna behövde rätas upp och stenar läggas tillrätta i muren. Länsstyrelsen bedömde att det skulle kunna framkomma runstensfragment vid arbetet med att renovera murarna. Vid Mariakyrkan finns idag fyra kända runstensfragment. Inga nya runstenar påträffades emellertid vid den arkeologiska kontrollen. En byggnadssten, en hörnsten av sandsten med kvarvarande murbruk, hittades däremot i den västra kyrkogårdsmuren. Byggnadsstenen har sannolikt hör till Sankt Olofs kyrkoruin.
Address
Sigtuna
Projektnummer
3412
Län
  • Stockholms län
Landskap
Uppland
Kommun
Sigtuna
Socken
Sigtuna
Und.typ
Undersökning
Rapportår
2021
Tidsålder
  • Tidigmodern tid
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Obestämd
Lämningsnr
L2015:2168
Fastighet
Sigtuna 2:39 & 2:41
Lst Diarienummer
431-34780-2020