fbpx

2021:3263 Åter till Ingarvet - Fler kallrostar i Stora Kopparbergets industrilandskap

Under perioden 23 april till 10 maj utförde Arkeologikonsult en arkeologisk undersökning inom fastigheten Vägverket 1 vid Ingarvet i Falun (figur 1). Arbetet föranleddes av att Maralago AB önskade bebygga inom fastigheten. Vid undersökningen påträffades rester av 26 fragmentariska kallrostar och en yta som man trampat på i samband med aktiviteter omkring dessa. På platsen påträffades även lagerrester från ett odlingslager och delar av den ursprungliga markhorisonten. Rostarnas utseende och bevarandegrad visade på en omfattande verksamhet på platsen, där rostarna brukats under en tid, sedan rivits. Material från dessa har sedan återanvänts till nästa rostgeneration. Dateringar från 14C-analyser indikerar att aktiviteter kan ha pågått på platsen åtminstone från vikingatid och framåt, men platsen dominerades av lämningar från kopparhanteringen.
Address
Falun
Projektnummer
3263
Län
  • Dalarnas län
Landskap
Dalarna
Kommun
Falun
Socken
Falun
Und.typ
Undersökning
Rapportår
2021
Tidsålder
  • Järnålder
  • Medeltid
  • Tidigmodern tid
  • 1800-tal
Epok
  • Vikingatid
RAÄ-nummer
Obestämd
Lämningsnr
L2001:703, L2001:4421
Fastighet
Vägverket 1
Lst Diarienummer
431-1191-2019