fbpx

2021:2985 Eldar i Snöstorp

Under sommaren 2016 utförde Arkeologikonsult en arkeologisk undersökning av en boplatslämning i anslutning till Snöstorps IP i den östra delen av Halmstad. Platsen hade nyttjats på olika sätt från mesolitikum fram till tidigmodern tid. Vid undersökningen kunde aktiviteter från sju faser konstateras.

Den äldsta och första fasen bestod av enstaka flintredskap och rester av redskapstillverkning från tidigmesolitikum fram till mellanneolitikum, cirka 9000–2400 f.Kr. Under denna period låg platsen i utkanten av de boplats- och aktivitetsområden som fanns vid en strandvall utmed havet i väster.

Den andra fasen representerar aktiviteter kring en mindre våtmark under senneolitikum och mellersta bronsålder, 2400–1500 f.Kr. I våtmarken hittades enstaka stenredskap som sannolikt offrats och runt omkring fanns enstaka kokgropar och avfallsgropar. När våtmarken hade torkat ut började man odla marken och jordlagren inom ytan förflyttades till lägre partier. Platsen låg fortfarande i utkanten av de kända boplatsområdena i trakten, till exempel Brogård som bör ha varit ett av Halmstadstraktens regionala centra. Brogård överges i slutet av bronsåldern och flera gravhögar tillkommer.

Den tredje fasen bestod av en boplats med flera hus och stora mängder härdar från sen bronsålder och förromersk järnålder, 900 f.Kr. fram till Kristi födelse. Två av husen var belägna på en svag förhöjning i områdets centrala del. Det makrofossila materialet visade att det rörde sig om bostadshus. Gropar med nedlagda keramikkärl förekom i anslutning till härdarna och husen. Härdarna låg i kluster och visade på en kontinuerlig aktivitet på platsen. Inga spår av hantverk hittades och eldarna och groparna med keramik har troligen haft någon form av rituell funktion. Platsen avviker från andra gängse boplatser i Halland vid samma tid genom det stora antalet härdar. Boplatsen vid Kårarp, norr om Halmstad, uppvisade dock vissa likheter. I övergången till romersk järnålder övergavs Snöstorpsboplatsen vilket sammanföll med att Brogårdsboplatsen återuppstod.

Sammanfattningen fortsätter i rapporten.
Address
Halmstad
Projektnummer
2985
Län
  • Hallands län
Landskap
Halland
Kommun
Halmstad
Socken
Snöstorp
Und.typ
Undersökning
Rapportår
2021
Tidsålder
  • Bronsålder
  • Järnålder
Epok
  • Förromersk järnålder
RAÄ-nummer
Snöstorp 116
Lämningsnr
L1996-7234
Fastighet
Snöstorp 19:80, 19:82
Lst Diarienummer
431-644-15