fbpx

2021:3389 Glömda händelser ovanför Berga vad

Arkeologikonsult har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanland (Lst dnr 431-2127-2020) utfört en arkeologisk förundersökning inom tre områden: Malma Prästgård 1:1 (område 1), Hörnberga 1:4 (område 2) och Vallsta 3:1 (område 3) i Kolsva socken, Köpings kommun. Efter genomförd förundersökning utfördes också en arkeologisk undersökning av framkomna arkeologiska lämningar inom område 2. En kompletterande schaktningsövervakning utfördes också vid ett senare tillfälle inom det området. De tre förundersökningsområdena låg intill kända fornlämningar. Område 1 låg sydväst om en boplats från yngre romersk järnålder (L2003:914) och område 3 låg sydväst om ett boplatsområde från romersk järnålder (L2003:766). Område 2 omgavs av ett boplatsområde (L2003:1384) med lämningar från ett flertal perioder, en stensättning (L2004:6067) och en hög (L2004:6068). Förundersökningen och den arkeologiska undersökningen utfördes i augusti och september 2020. Den kompletterande schaktningsövervakningen genomfördes i februari 2021.

Vid område 1, den norra delen av område 2 och område 3 påträffades inga lämningar. I den södra delen av område 2 framkom dock ett flertal lämningar. Detta föranledde Länsstyrelsen att fatta beslut om att genomföra en arkeologisk undersökning på den södra delen av område 2.

Under den arkeologiska undersökningen påträffades främst lämningar från neolitikum och järnåldern, däribland resterna av en tidig- och mellanneolitisk boplats, en eventuell djurgrav från förromersk järnålder och ett härdområde. Två nya boplatsområden registrerades (L2021:3235 och 3236). Samtliga anläggningar inom dessa undersöktes inom ramen för den arkeologiska undersökningen. Järnåldersboplatsen L2021:3236 är dock ej avgränsad åt söder och sydväst.
Address
Köping
Projektnummer
3389
Län
  • Västmanlands län
Landskap
Västmanland
Kommun
Köping
Socken
Kolsva
Und.typ
Undersökning
Rapportår
2021
Tidsålder
  • Stenålder
  • Järnålder
Epok
  • Neolitikum
  • Förromersk järnålder
  • Romersk järnålder
RAÄ-nummer
Obestämd
Lämningsnr
L2003:914, L2003:1384, L2003:766
Fastighet
Malma Prästgård 1:1, Hörnberga 1:4, Vallsta 3:1
Lst Diarienummer
431-2127-2020