fbpx

2021:3281 Enköpings fiberprojekt Bredsand 2 GSF

Arkeologikonsult har på uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län genomfört en arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning inför nedgrävandet av fiberkabel. Arbetet genomfördes i sex områden belägna inom det fornlämningstäta riksintresset K56 Boglösa som ligger några kilometer sydöst om Enköping (figur 1). Sammanlagt blev 23 ledningsschakt föremål för arkeologiska schaktningsövervakningar. Arbetet utfördes under åren 2019 och 2020.

Under den arkeologiska schaktningsövervakningen påträffades och undersöktes en härd inom fastigheten Yttergånsta 8:18. Härden 14C-daterades till romersk järnålder. Härden är undersökt och borttagen och har registrerats i Kulturmiljöregistret som boplatslämning övrig, L2021:911, med ingen antikvarisk bedömning. Utöver denna framkom ett utkastlager inom fastigheten Boglösa 3:7 som daterades till nyare tid. Lagret har registrerats i Kulturmiljöregistret som bytomt/gårdstomt, L2021:1073, med den antikvariska bedömningen möjlig fornlämning.
Address
Boglösa, Enköping
Projektnummer
3281
Län
  • Uppsala län
Landskap
Uppland
Kommun
Enköping
Socken
Boglösa, Vallby, Vårfrukyrka
Und.typ
Undersökning
Rapportår
2021
Tidsålder
  • Odaterad
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Obestämd
Lämningsnr
L1941:3783, L1941:3836, L2021:911, L2021:1073
Fastighet
Boglösa 3:5-7, 18:1, Gånsta 3:4, 3:14, 8:1, Lidingby 1:3, Rickeby 3:5, 4:6, 7:1, Vallby 2:2, Yttergånsta 8:1
Lst Diarienummer
431-846-2019