fbpx

2021:3495 Nävekvarns kopparhytta

Då Nyköping Vatten renoverade vatten- och avloppsledningar i Nävekvarn i Nyköpings kommun utförde Arkeologikonsult en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Slagg påträffades i hela den grävda sträckan och fornlämningsområdet för hyttområdet L1983:3871 utökades därför något mot nordväst. I övrigt påträffades inget av antikvariskt intresse. I samband med undersökningen ändrades också lämningens utbredning genom att de fyra områden som tidigare ingått i lämningen slogs samman till två större områden.
Address
Nävekvarn
Projektnummer
3495
Län
  • Södermanlands län
Landskap
Södermanland
Kommun
Nyköping
Socken
Tunaberg
Und.typ
Undersökning
Rapportår
2021
Tidsålder
  • Medeltid
  • Tidigmodern tid
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Obestämd
Lämningsnr
L1983:3871
Fastighet
Kungstorp 2:4 och Nävekvarn 2:34
Lst Diarienummer
431-2233-2021