fbpx

2021:3354 ''In villa Almby'' - En gårdstomt från vikingatiden till 1800-talet

Arkeologikonsult har under våren 2020 utfört en arkeologisk undersökning av delar av en gårdstomt i Almby, väster om Uppsala, med anledning av Swerocks etablering av en bergtäkt i området. Inom undersökningsområdet framkom bebyggelselämningar och fynd från vikingatid, medeltid och historisk tid. Gårdstomten övergavs på 1820-talet. Som en del av undersökningen ingick en kart- och arkivstudie av den aktuella gårdens historia. Både det arkeologiska materialet och de historiska källorna ger en bild av en gård som tillhörde ett mellanskikt på landsbygden avseende social och ekonomisk status.

Totalt påträffades fyra stolphus, ytterligare ett antal stolphål och några härdar, tre syllstensgrunder från 1700- och 1800-talen och tre brunnar, varav en daterades till sen medeltid eller tidigmodern tid. Av de fyra stolphusen daterades ett till sen vendeltid eller tidig vikingatid, och ytterligare två till tidig medeltid. Husen tolkas som ekonomibyggnader, då de är små och stolphålen saknar hushållsavfall. Den undersökta ytan utgör den sydligaste delen av den gamla gårdstomten, och ytterligare lämningar finns med stor sannolikhet även något längre norrut. En av de undersökta husgrunderna, med datering till 1700-talet, fortsätter också norrut utanför undersökningsområdet.
Address
Vänge, Uppsala
Projektnummer
3354
Län
  • Uppsala län
Landskap
Uppland
Kommun
Uppsala
Socken
Vänge
Und.typ
Undersökning
Rapportår
2021
Tidsålder
  • Medeltid
  • Tidigmodern tid
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Obestämd
Lämningsnr
L1939:482
Fastighet
Almby 2:1
Lst Diarienummer
431-7399-2019