fbpx

2021:3485 Schakt i Sigtunas gator

Under april – juni 2021 genomförde Arkeologikonsult på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning längst med Stora gatan, Hamngatan, Ladugränd, Laurentii gränd och Långgränd i Sigtuna (figur 1). Schaktningsövervakningen utfördes inom fornlämningen Sigtuna stadslager (L2015:2168). Syftet med undersökningen var att dokumentera eventuella fornlämningars karaktär och omfattning i samband med att underhåll bedrevs av stadens vattenledningar. Alla schakt grävdes i befintliga rörgravar, majoriteten av undersökningsområdet var därför redan urschaktat i samband med tidigare markarbeten. Totalt grävdes tolv schakt, orörda kulturlager dokumenterades i sju av dessa samt rester efter en möjlig syllstenskonstruktion. Fynd gjordes bland annat av äldre svartgodskeramik från sen vikingatid, en sammansatt enkelkam och en smältdegel från tidig medeltid. Hantverksavfall i form av slagg, bearbetat horn och läderspill förekom även.
Address
Sigtuna
Projektnummer
3485
Län
  • Stockholms län
Landskap
Uppland
Kommun
Sigtuna
Socken
Sigtuna
Und.typ
Undersökning
Rapportår
2021
Tidsålder
  • Medeltid
  • Tidigmodern tid
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Obestämd
Lämningsnr
L2015:2168
Fastighet
Sigtuna 2:152
Lst Diarienummer
431-66110-2020