fbpx

2021:3388 Sökschaktning vid Grindängen

Arkeologikonsult har under december 2020 genomfört en arkeologisk utredning etapp 2 inom del av fastigheten Älby 2:3 i Nynäshamns kommun, Stockholms län (Lst dnr 431-17550-2020). Området består av tidigare åkermark och präglas av närheten till Östersjön och var ett skärgårdslandskap under förhistorisk tid. I direkt anslutning till utredningsområdets sydöstra kant har en boplats (L2013:2233) tidigare undersökts (2004). Lämningarna bestod av ett långhus samt spridda stolphål, härdar och gropar. Lämningarna daterades till yngsta bronsålder – förromersk järnålder och representerar sannolikt utkanten av ett större boplatsområde.
Utredningen innefattade metalldetektering och sökschaktning. Metalldetektering utfördes på utvalda ytor innan påbörjad schaktning samt i samband med ytor som sökschaktades.
Totalt togs 78 sökschakt upp inom utredningsområdet och endast två schakt uppvisade fornlämningsindikation i form av två stolphål och en härd. De två schakten med indikation kom på ett långt avstånd från varandra. Anläggningarna dokumenterades i plan och profil samt undersöktes i sin helhet. Anläggningarna i schakt 1 registrerades som boplatslämning övrig (L2021:96) med ingen antikvarisk bedömning och anläggningen i schakt 5 registrerades som en härd (L2021:95) med ingen antikvarisk bedömning.
I sydvästra delen av utredningsområdet påträffades ett större område med sten i varierande storlek ovanpå berghäll. Anläggningen är av recent karaktär och återfinns inte i äldre kartmaterial. Den registrerades som ett röjningsröse (L2021:115) med bedömningen övrig kulturhistorisk lämning.
Inga fynd framkom inom utredningen.
Address
Ösmo
Projektnummer
3388
Län
  • Stockholms län
Landskap
Södermanland
Kommun
Nynäshamn
Socken
Ösmo
Und.typ
Utredning
Rapportår
2021
Tidsålder
  • Odaterad
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Obestämd
Lämningsnr
L2021:95, L2021:96, L2021:115
Fastighet
Älby 2:3
Lst Diarienummer
431-17550-2020