fbpx

2021:3443 Gravfält och boplatsområden i Malmby

Arkeologikonsult har under december månad 2020 genomfört en arkeologisk utredning inom fastigheterna Malmby 3:11, 3:12 och 4:10, Strängnäs kommun, Södermanlands län. Orsaken till den arkeologiska utredningen var att Strängnäs kommun planerar upprätta detaljplaner över området.
Vid utredningen som innefattade kart- och arkivstudier, inventering, metalldetektering och sökschaktning påträffades förhistoriska lämningar i form av 16 härdar, 16 stolphål och 2 gropar. Anläggningarna framkom inom två stenröjda områden som under historisk tid brukats som fossila åkermarker. Ett representativt urval av de påträffade anläggningarna undersöktes och provtogs. En härd från vardera område 14C-daterades till äldre bronsålder respektive romersk järnålder.
Utöver detta påträffades och registrerades en ny stensättning belägen i nära anslutning till gravfältet 1983:1177.
Utifrån de anläggningar som påträffades i de båda koncentrationerna representerar de två områdena olika former av aktiviteter. Den ena koncentrationen var belägen strax sydväst om gravfältet 1983:1177 och utmärkte sig genom att den innehöll ett antal större härdar. En av dessa härdar daterades till romersk järnålder. Närheten till de intilliggande gravarna kan indikera att härdarna varit kopplade till aktiviteter som berör gravarna och gravläggning.
Den andra koncentrationen var belägen strax sydöst om samma gravfält. Här påträffades härdar och stolphål ovanpå en platåliknande avsats nedanför gravfältet. En av härdarna i koncentrationen 14C-daterades till äldre bronsålder. Koncentrationen utmärkte sig genom att den innehöll enstaka större stenskodda stolphål vilket kan indikera förekomst av bebyggelse trots att inga tydliga huskonstruktioner identifierades.
Address
Strängnäs
Projektnummer
3443
Län
  • Södermanlands län
Landskap
Södermanland
Kommun
Strängnäs
Socken
Strängnäs
Und.typ
Utredning
Rapportår
2021
Tidsålder
  • Bronsålder
  • Järnålder
Epok
  • Förromersk järnålder
RAÄ-nummer
Obestämd
Lämningsnr
L1983:596, L1983:603, L1983:604, L1983:1111, L1983:1176, L1983:1177, L1983:8649, L2020:10970. L2020:10973, L2021:180
Fastighet
Malmby 3:10, 3:11 & 4:10
Lst Diarienummer
431-7552-2020