fbpx

2021:3493 Sumpen - En avrättningsplats för Viby socken

Arkeologikonsult har på uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län utfört en arkeologisk utredning inom del av fastigheten Grimstens Häradsallmänning S:2 i Hallsbergs kommun. Inom området ska det enligt äldre kartmaterial ha funnits en avrättningsplats (L1980:4635). Inga lämningar eller fynd som kan kopplas ihop med platsens nyttjande som avrättningsplats påträffades. Däremot påträffades det en kolningsgrop (L2021:8147) av förhistorisk karaktär. Kolningsgropen hade sekundärt används som sopgrop under 1900-talets början. Nedgrävda sopor från 1900-talet fanns även på flera platser inom utredningsområdet. Bland annat påträffades det rikligt med läderspill från skotillverkning.
Address
Hallsberg
Projektnummer
3493
Län
  • Örebro län
Landskap
Närke
Kommun
Hallsberg
Socken
Viby
Und.typ
Utredning
Rapportår
2021
Tidsålder
  • Järnålder
  • Tidigmodern tid
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Obestämd
Lämningsnr
L1980:4635, L2021:8147
Fastighet
Grimstens häradsallmänning S:2
Lst Diarienummer
431-1763-2021