fbpx

2022:3487 Stensättningar vid Åsbro

Då en ny järnväg skulle byggas mellan Hallsbergs samhälle i Hallsbergs kommun och orten Stenkumla i Askersunds kommun utförde Arkeologikonsult en arkeologisk förundersökning av en ensamliggande stensättning (L1979:2740) belägen i skogsmark strax sydväst om det lilla samhället Åsbro (figur 1). Efter avtorvning visade stensättningen sig vara cirka 11 meter i diameter och ha en dubbel kantkedja i den södra delen. Direkt
väster om den sedan tidigare kända stensättningen framkom en mindre stensättning, cirka 6x5 meter stor och delvis täckt med sand. Ingen av stensättningarna undersöktes vid tillfället utan bedömningen gjordes att en arkeologisk undersökning krävdes för att närmare karaktärisera och datera gravarna. Inga andra lämningar av antikvariskt intresse påträffades i anslutning till stensättningarna.
Address
Askersund
Projektnummer
3487
Län
  • Örebro län
Landskap
Närke
Kommun
Askersund
Socken
Lerbäck
Und.typ
Förundersökning
Rapportår
2022
Tidsålder
  • Bronsålder
  • Järnålder
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Obestämd
Lämningsnr
L1979:2740, L2021:8661
Fastighet
Å 1:46
Lst Diarienummer
431-1738-2021