fbpx

2022:3569 Boplatslämningar från bronsålder i Stora Sjögestad

Arkeologikonsult har under november månad 2021 utfört en arkeologisk förundersökning inom två områden på fastigheten Stora Sjögestad 21:1, Linköpings kommun.
Vid den arkeologiska förundersökningen av de tre boplatsområdena L2021:4897, L2021:4898 och L2021:4899 i södra området framkom ytterligare boplatslämningar i form av stolphål, härdar och en mängd gropar. En härd daterades genom 14C-analys till yngre bronsålder/förromersk järnålder. Förundersökningen av det södra området resulterade i att två av de tre boplatsområdena som registrerades vid den arkeologisk utredningen utökades och kunde uppgå i en gemensam fornlämning medan den tredje endast fick ökad utbredning.
I det norra området med den registrerade härden L2021:4900 framkom inga ytterligare lämningar. Härden daterades genom 14C-analys till yngre bronsålder och undersöktes helt inom ramen för förundersökningen. Metalldetektering resulterade enbart i recenta järnfynd av jordbrukskaraktär.
Address
Vreta kloster
Projektnummer
3569
Län
  • Östergötlands län
Landskap
Östergötland
Kommun
Linköping
Socken
Vreta kloster
Und.typ
Förundersökning
Rapportår
2022
Tidsålder
  • Bronsålder
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Obestämd
Fastighet
Stora Sjögestad 21:1
Lst Diarienummer
431-15771-2021