fbpx

2022:3534 Bebyggelselämningar från 1800-talet vid Källberga gård

Under hösten 2021 utförde Arkeologikonsult en arkeologiskförundersökning inom fastigheten Sittesta 2:9. Anledning till undersökningen var att Källberga Mark AB planerar att bygga bostäder inom fastigheten. Den förestående exploateringen planerades inom fornlämning L2013:6065 vilken utgörs av Källberga bytomt. Inom bytomten finns tre stensättningsliknande fornlämningar (L2014:7135, L2014:7649 och L2014:7650) samt ett röjningsröse (L3013:8448) registrerade.

Det äldsta skriftliga belägget för Källberga är i ett brev från år 1281 där en marköverlåtelse mellan Kung Magnus och biskop Anund i Strängnäs redovisas. I början av 1600-talet utgjordes Källberga av två gårdar, ett skattehemman och ett frälsehemman. Enligt kartmaterialet från 1600-talet var gårdarna lokaliserade till samma plats vilket motsvarar platsen för det aktuella undersökningsområdet. I mitten av 1700-talet köper åldermannen vid glasmästareämbetet i Stockholm Peter Höfver hela gården och han påbörjar anläggandet av en ny mangårdsbyggnad cirka 100 meter söder om undersökningsområdet, vilket är platsen för dagens Källberga gård. Enligt Laga skifteskartan från år 1895 kallades markimpedimentet i den centrala delen av undersökningsområdet för stallbacken och delar av området användes som betesmark. Förmodligen har byggnaden som visas på denna karta använts som stall.

Syftet med undersökningen var att klargöra om några fornlämningar berörs av den planerade exploateringen. Av totalt 38 sökschakt som grävdes saknade 33 schakt indikation på arkeologiska lämningar. Flertalet av schakten förlades på den impedimentsmark som utpekats som läget för bytomten.

Bebyggelselämningar efter Källberga gård från 1800-talet framkom i form av två stensyllar till en ekonomibyggnad, delar efter en gårdsplan, odlingslager, en stenfylld grop samt en större avfallsgrop. Fynden från odlingslagret utgjordes bland annat av en bultlåsnyckel och keramikskärvor som dateras till 1600–1800-tal. Förmodligen har de undersökta bebyggelselämningarna anlagts under första halvan av 1800-talet. Stengrunden till en mindre byggnad karterades strax nordöst om undersökningsområdet och enligt muntlig uppgift från närboende ska byggnaden fungerat som smedja fram till 1950-talet. I nordöstra delen av undersökningsområdet karterades den väg som visas på 1895 års karta och som ledde till ett grustag.

Två av de stensättningsliknande lämningarna L2014:7649 och L2014:7650 visade sig efter undersökning utgöra naturliga stenformationer och den tredje registrerade stensättningsliknande lämningen 2014:7135 återfanns inte på den angivna platsen. Efter undersökning av röjningsröse 2013:8448 visade det sig att röset endast innehöll sentida röjningssten. Samtliga registrerade lämningar inom bytomten utgår som möjliga fornlämningar.
Address
Nynäshamn
Projektnummer
3534
Län
  • Stockholms län
Landskap
Södermanland
Kommun
Nynäshamn
Socken
Ösmo
Und.typ
Förundersökning
Rapportår
2022
Tidsålder
  • 1800-tal
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Obestämd
Lämningsnr
L2013:6065, L2014:7649, L2014:7650
Fastighet
Sittesta 2:9
Lst Diarienummer
431-7231-2021