fbpx

2022:3490 Brunnar i Gånsta

Arkeologikonsult har på uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län utfört en arkeologisk undersökning inom fastigheten Gånsta 3:6 i Enköpings kommun. Den arkeologiska undersökningen föranleddes av planerad byggnation av bostadsrätter inom området.

Undersökningen berörde utkanten av en större boplats (L1941:7845) där flera brunnar, ett kraftigt kulturlager och en del av ett hus påträffades. Boplatsen förefaller ha en lång kontinuitet från den äldsta/mellersta bronsåldern till den yngre bronsåldern, åtminstone mellan 1400–800-talen f.Kr. Att det rör sig om en större boplats indikeras inte bara av det tjocka kulturlagret och de många brunnarna, utan också närliggande fornlämningar som mångtaliga skärvstenshögar och hällristningar. De centrala delarna av boplatsen ligger troligtvis söder om den undersökta ytan, på andra sidan Boglösavägen. Möjligen rör det sig om en större boplats som möjligen kan jämföras med den bronsåldersby som undersöktes vid Apalle, tre mil öster om Gånsta.
Address
Enköping
Projektnummer
3490
Län
  • Uppsala län
Landskap
Uppland
Kommun
Enköping
Socken
Vårfrukyrka
Und.typ
Undersökning
Rapportår
2022
Tidsålder
  • Bronsålder
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Obestämd
Lämningsnr
L1941:7845
Fastighet
Gånsta 3:6
Lst Diarienummer
431-6739-2019