fbpx

2022:3507 Bland kolbottnar och boplatslägen

Arkeologikonsult har på uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanlands län under september och november månad 2021 utfört en arkeologisk utredning inom fastigheten Eriksberg 68:1, Katrineholms kommun, Södermanlands län. Utredningen innefattade kartstudier, inventering, rutgrävning och sökschaktning.

Under inventeringen av utredningsområdet identifierades nio möjliga mesolitiska och neolitiska boplatslägen samt fem kolbottnar och en möjlig kolarkoja. Därutöver påträffades ett större område med ett okänt antal kolbottnar. Inom detta område påträffades kol inom en större yta, men tät vegetation omöjliggjorde identifiering av de enskilda konstruktionerna.

De nio utpekade boplatslägena samt två kolbottnar och den möjliga kolarkojan utreddes vidare genom sökschaktning och rutgrävning. Totalt togs omkring 14 % av ytan av de sökschaktade boplatslägenas yta upp genom sökschaktning och omkring 3,5 % av de två svåråtkomliga lägena rutgrävdes. Inga fynd eller övriga lämningar av förhistorisk karaktär påträffades inom de utpekade boplatslägena.

De två kolbottnarna som undersöktes 14C-daterades till medeltid (1030–1230 e.Kr) och tidigmodern tid (1670–nutid). Kolbotten som fick en medeltida datering har registrerats som delundersökt fornlämning. De övriga kolbottnarna i området har registrerats som övrigt kulturhistoriska lämningar. Den förmodade kolarkojan har efter utredningen kunnat utgått då ingen konstruktion framkom.
Address
Katrineholm
Projektnummer
3507
Län
  • Södermanlands län
Landskap
Södermanland
Kommun
Katrineholm
Und.typ
Utredning
Rapportår
2022
Tidsålder
  • Medeltid
  • Tidigmodern tid
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Obestämd
Fastighet
Eriksberg 68:1
Lst Diarienummer
431-1211-2021