fbpx

5. Vägen, Gårdarna och Byarna

  • 5. Vägen, Gårdarna och Byarna
I denna femte del i Arkeologikonsults skriftserie ryms tre artiklar som behandlar resultaten från två olika undersökningar:
Fiskeby utanför Norrköping och Hacksta utanför Västerås.
Även om det rör sig om geografskt skilda platser har de gemensamt att undersökningarna utgjorde slutundersökningar av äldre järnåldersboplatser i åkermark. De tre artiklarna utgör alla fördjupningar av resultaten från dessa slutundersökningar och behandlar denna typ av lämning ur olika perspektiv.

Boplatsen vid Fiskeby undersöktes 2010 och basrapporten från denna undersökning publicerades 2013. Förutom lämningarna efter en kringflyttande gård påträffades också rester efter en stenlagd väg som varit samtida med gården. Även om förhistoriska väglämningar uppmärksammas alltmer är de fortfarande relativt ovanliga och därför har vi valt att i denna fördjupning fokusera på vägen och dess betydelse för samhället kring Fiskeby.

Boplatsen vid Hacksta undersöktes 2006 och basrapporten publicerades 2008. Anna Lagerstedts och Svante Norrs fördjupningar har tidigare publicerats i Arkeologikonsults rapportserie (rapport 2009:2067 och 2067b). Den publiceringen var dock i ett enklare format och har endast funnits tillgänglig på vissa
utvalda bibliotek och på Arkeologikonsults hemsida. Genom att återutge dom i denna skriftserie hoppas vi att de ska få större spridning och att resultaten ska nå ut till fler kollegor, forskare och andra intresserade.
Författare
Linda Lindwall, Anna Lagerstedt & Svante Norr
Län
  • Västmanlands län
  • Östergötlands län
Landskap
Västmanland, Östergötaland
Kommun
Norrköping, Västerås
Und.typ
Slutundersökning
Tidsålder
  • Järnålder
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Obestämd
Fastighet
Odefinerad