logga transparent 350px

1500-talskällare, ölkonsumtion och tyska kärl

Nu är vi inne i undersökningens andra hälft, och håller på att avsluta den östra delytan. Här har vi påträffat flera källare som kan dateras till mellan 1500-1800-tal. Den källare som vi tidigare spekulerat i om den skulle vara från 1600-tal kan nu med hjälp av fynd skjutas bakåt i tiden. Sannolikt kom källaren att läggas igen på mitten av 1600-talet efter att huset brandhärjats, men att själva källaren konstruerats under 1500-talet. Kanske brann huset ner vid den stora branden 1655?Arbetsbild 20150611 3274 72dpiÖversikt över den västra delen av den övre delytan. I förgrunden en brunn, och en källare med en tegelklädd öppning, samt resterna av ett bränt hus som skurits av denna. Mot Skolgatan ses en 1500talskällare till vänster och en 1800-tals källare åt höger.

I det övre golvlagret har vi bland annat hittat en keramikskärva från ett stengodskrus som tillverkats i tyska Siegburg, med en dekor som visar ett stående lejon med öppet gap, sannolikt intill en vapensköld. Detta krus tillverkades någon gång under 1500-talets andra hälft, vilket överensstämmer väl med den skärva vi tidigare hittat i det intilliggande källarrummet, som också härrör från ett tyskt krus, men i detta fall från Westerwald. Här har vi sedan tidigare hittat den tidigare omnämnda öltappen, men nu har ytterligare en framkommit som har ölhanen på plats.Fyndbild 20150611 3222 72dpiSkärva från Siegburgkrus.

Fyndbild 20150611 3277 72dpiÖltapp med hane, hittad i en 1500-talskällare.

Ytterligare två källare har framkommit som tidigare inte varit kända. En av dessa hade ett välvt tegeltak som till stor del var intakt när källaren grävdes fram. I de raseringsmassor som vi undersökte i källaren påträffades bland annat en skärva kakel med putti-motiv som också kan dateras till 1500-tal. I det övre av källarens golvlager har vi hittat ett mynt och även här en öltapp med en hane samt en hane till ytterligare en tapp. Det är uppenbart att man konsumerat en hel del öl i kvarteret under sent 1500-tal!

Arbetsbild 20150611 2907 72dpiArkeolog Elin Evertsson gräver ut en källare.

 Inom ytan har också påträffats en stor nedgrävning som var ca 9 meter i diameter och 1,2 meter djup, och som grävts ner i det sterila åsgruset. Sannolikt är detta en grus- eller sandtäkt från sen medeltid. Flera medeltida anläggningar har också påträffats, främst i form av härdar, gropar och hägnader. Det tycks som att man hägnat in den plana ytan där marken börjar slutta naturligt ner mot Skolgatan i norr, kanske för att markera markägande eller helt enkelt för att hålla djur och grödor åtskilda. En spännande upptäckt är att den naturliga topografin visar på att just denna del av staden under det skede som föregick stadens egentliga grundande bestått av en rest av en grusås, vilket bidrar till lättdränerad mark som passar både boende och odlande. Enstaka skärvor keramik tyder på att marken i just denna del av undersökningsområdet utnyttjats under 1200-1300-tal, men i begränsad utsträckning.Fyndbild 20150611 3224 72dpiSkärva av ett kakel med putti-motiv, daterad till 1500-tal.

Nu fortsätter vi med undersökningen i områdets västra del, där vi förväntar oss fler källare men också mer medeltid. Vi återkommer inom en snar framtid med en uppdatering om vad vi hittar här.

Login