logga transparent 350px

Utredningar

Vill du veta var på din mark det finns fornlämningar?

Hur nära dem man kan bygga?

Vad eventuella arkeologiska insatser kan komma att kosta?

Vi tar reda på det åt dig!


Det kan handla om översiktliga kulturhistoriska landskapsanalyser som inbegriper fornlämningarna, för att tidigt i planeringen få en bild av det
landskap som berörs av ett projekt, och för att kunna bedöma kostnaderna. Det kan också handla om en arkeologisk utredning som den beskrivs i kulturminneslagen (KML).
Då handlar det om att med rättsverkan fastställa förekomst av fornlämningar inom ett bestämt markområde.


20140929 Tystberga kyrka från Tullen 1 800pxDSC0344 800px
Våra utredningar baseras på analyser av kartor, genomgång av register, arkiv- och litteraturstudier, fältinventeringar och ibland provgrävningar.

Insatserna anpassas alltid till det aktuella projektet. De kan innebära allt från punktvisa fältbesiktningar till en fullständig inventering av utredningsområdet och utredningsgrävning. Vi arbetar med digitala dokumentations- och analysmetoder och kan redovisa utredningsresultaten efter önskemål från beställare och beslutsfattare.

 

Login