logga transparent 350px

Miljökonsekvensbeskrivningar

P1010178 800px
Kulturmiljö är inte längre en nisch, det är en förutsättning för att skapa bra hållbar planering och framgångsrika projekt. Att satsa på kulturmiljön ger dessutom både ekonomiska och affärsmässiga fördelar. Rätt hanterade kan kulturvärdena i landskapet skapa mervärden för våra kunder. Med fullgoda underlag blir planeringsprocessen kortare och därmed även billigare. Vi bistår gärna våra beställare genom hela planprocessen. Vi tar fram olika slags kulturhistoriska planeringsunderlag. Vi bidrar med utåtriktad information och deltar i samråd. Tillsammans kan vi hitta lösningar på komplexa planeringsfrågor och komma fram till hur kulturvärdena ska redovisas, skyddas och tillvaratas i samtliga planeringsskeden. Vi samarbetar gärna med andra discipliner och konsulter, t ex när det handlar om naturmiljö eller gestaltningsfrågor, för att skapa hållbara koncept och genomarbetade beslutsunderlag.

DSC 0134 800px

Vi erbjuder planeringsunderlag som:

  • är anpassade efter projektets art – tillståndsansökningar enligt Miljöbalken/MKB, järnvägs- och vägutredningar, exploateringsprojekt, kulturmiljövård, detaljplaner, översiktsplaner, strategiska miljöbedömningar

  • är anpassade efter projektstadium – idéskiss, förstudie, tillåtlighets-/miljöprövning, projektering, arbetsplan, genomförande/byggskede

  • tidigt identifierar och karaktäriserar kulturhistoriska värden, lagskyddade fornlämningar och känsliga områden

  • ger vägledning om hur kulturvärdena kan skyddas och tillvaratas

  • främjar dialog, planering och beslutsfattande genom tydliga förklaringar och illustrationer

Login