logga transparent 350px


Under ploglagret framkom en vägrest som utgjordes av en sten- och lerpackning som gick i nord–sydlig riktning genom schaktet. Stenar fanns dock inte över hela ytan. De ifyllda linjerna markerar de inmätta lagren samt en tolkning av vägens ursprungliga bredd. Foto taget snett ovanifrån, sett från norr.

På väg genom Bro socken

Under några dagar i november/december 2015 genomförde vi, pga ledningsdragning, en liten arkeologisk delundersökning av en äldre vägrest (RAÄ Bro 78:4) i utkanten av Upplands Bro, Uppland. Nu är rapporten klar och finns att ladda ner från vår hemsida.

Den undersökta vägdelen var skadad och upptog en ca 2,8x11,6 m stor yta (N-S). Vi hittade spår efter dels en äldre fas då vägen mera liknat en nedtrampad, bred stig (hålväg), dels en yngre fas då man byggt upp en vägbank. Resterna efter vägbanken utgjordes av en sten- och lerpackning från tidigast 1600-tal. I denna hittade vi en del av en hästsko (troligen Gustav Adolf-sko) och en bit stortegel. Packningen fyllde en svagt skålad, avlång försänkning i vars botten två parallella, långsmala urgröpningar med mörkbrun jord fanns. Dessa tolkas som hjul-/ridspår i botten på en hålväg. En 14C-analys på träkol från jorden i spåren har gett en datering till 1300-1600-tal.

 

Även om vägen genom 14C-dateringen inte kan föras längre tillbaka än till 1300-talet så kan man ändå argumentera för att den måste ha ett ännu äldre ursprung. Vägen går nämligen mellan Bro kyrka, som etablerades på 1100-talet och föregicks av centralorten Husby, och byn Skällsta, som bör ha sitt ursprung i järnåldern. På de äldsta kartorna (1700-tal) ser man tydligt hur ett större vägnät bundit samman bebyggelsen runt Bro. Vid de gårdar/byar (såsom Kvista, Skällsta och Husby) som historiskt sett legat i anslutning till den undersökta vägen, finns förhistoriska gravfält vilka kan knytas till boplatsernas järnåldersfas. Även gårds-/bynamnen i sig är mycket gamla och har etablerats under järnåldern. I och med att de platser som vägavsnittet binder samman kan föras tillbaka till järnåldern, är det också rimligt att anta att vägarna invid dessa är av avsevärd ålder. Det undersökta vägavsnittet har varit en del av ett viktigt vägnät som knutit samman Mälarens strand med centralorten vid Bro kyrka (Husby) och byar/gårdar längre in i Uppland. Även förhistoriska, hedniska centralplatser, såsom Ullevi (Bro 145:1) och Härnevi, har legat i anslutning till dessa vägar.

Login