logga transparent 350px


På kullen ligger ett av de två gravfält som nu ska undersökas och i åkermarken nedanför har lämningar efter en boplats påträffats.

Gravfält och boplats i Fyrislund - undersökning på gång!

I utkanten av Uppsala, närmare bestämt Östra Fyrislund i Danmarks socken, planerar Uppsala kommun nybyggnation. Eftersom flera fornlämningar berörs av byggnadsplanerna måste dessa undersökas och dokumenteras först, så att kunskapen om platsens historia inte går förlorad. Arkeologikonsult påbörjar utgrävningen 11/4 och vi räknar med att vara färdiga i början av juli.

 

Undersökningen omfattar en boplats och två närliggande gravfält. Resultaten av tidigare undersökningar pekar mot att platsen har varit använd under en längre period vid övergången från äldre till yngre järnålder (ca år 200 till 800 e. Kr.). Förutsättningarna att studera platsens historia och människornas sociala och ekonomiska relationer till omvärlden utifrån ett längre tidsperspektiv, är med andra ord goda.

Förundersökningen har visat att flera hus funnits på boplatsen, om de är samtida eller om det är fråga om flera generationer av hus på en och samma gård återstår dock att se. Inom boplatsen finns också lämningar efter olika vardagsaktiviteter. Härdar, kokgropar och en ugn är resultatet av matlagning, men ugnen kan också ha använts för att exempelvis bränna keramik. Hägnader och andra konstruktioner kan visa hur man har organiserat gården rumsligt, vad gäller t.ex. djurhållning och odling. En arkeobotaniker kommer att medverka i fält, vilket innebär att vi direkt kommer få en god överblick över olika verksamhetsområden på gården. Rester av växtdelar kan t.ex. skvallra om vilka delar av huset som använts för stallning av djur, matberedning eller förvaring av säd.

Gravfälten tycks i skrivande stund ha en tyngdpunkt i den yngre delen av perioden, och är alltså till någon del samtida med anläggandet av de stora gravhögarna i Gamla Uppsala och båtgravarna i Vendel. En av de frågor vi vill försöka svara på är hur fyrislundsborna förhöll sig till dessa grannar i närområdet. Övergången mellan yngre och äldre järnålder är en omvälvande period, som innebar omfattande samhälls- och bebyggelseförändringar. Hur såg maktförhållandet ut mellan gårdar och bygder? Ingick man i nätverk med likasinnade, eller fanns motsättningar, konkurrens eller utpräglade lokala traditioner? Gravundersökningar kan ge svar på sådana frågor, men ibland också ge upphov till helt nya. Begravningsseder, själsuppfattningar och individers sociala roller och ställning avspeglas också i järnålderns begravningsritual. Vår fältosteolog (benexpert) finns på plats för att försöka ge svar på de begravda individernas ålder, hälsa och kön, men även undersöka vilka djur som har åtföljt den döde i graven.

Det är med andra ord en spännande uppgift att försöka skapa en bild av tillvaron för järnålderns fyrislundsbor! Vi återkommer med fortlöpande rapporter!

Bild 2 översiktskartaUndersökningsområdena vid Fyrislund, skala 1:25 000. Underlag: Terrängkartan, Källa: Lantmäteriet (CC BY 4.0)

Login