fbpx

logga transparent 350px

En tidning om Enköpings äldsta historia

Åren 2013 och 2014 gjorde vi en stor utgrävning på Pausparkeringen i Enköping där vi hittade spår efter stadens allra äldsta historia. Vi kunde se att det första som hade hänt på platsen var att avlånga tomter hade markerats i marken med grävda diken. På dessa tomter uppfördes sedan gårdar. De första gårdarna var lika gårdarna på landsbygden, med långa huskroppar som var indelade i bostadsrum, förstugor och fähus. Här bodde de nya stadsborna med sina familjer och boskapsdjur. Det var framför allt mindre djur som får, getter, grisar och höns som fanns på stadsgårdarna. Några kor att mjölka fanns säkert också och kalvar som behölls tills de blivit stora nog att slakta. Boskap föstes också in från landsbygden för att slaktas inne i staden.

Läs mer

Tillbaka i kvarteret Fältskären och det nya Kammakartorget

Åren 2013-2014 utförde Arkeologikonsult en omfattande undersökning av medeltida stadslager i kvarteret Fältskären i Enköping. Under asfalten på den gamla Pausparkeringen framträdde en reglerad stadsbebyggelse i anslutning till den medeltida strandlinjen. Den äldsta bebyggelsen på platsen etablerades redan under slutet av 1000-talet och vi kunde följa utvecklingen ända fram till mitten av 1300-talet. Den arkeologiska undersökningen var den största som hade utförts i Enköping och också en av de största stadsundersökningarna i Sverige. Totalt undersöktes drygt 3000 kvm. Inom kort kommer den arkeologiska rapporten från utgrävningen att publiceras. Dessutom kommer en populärvetenskaplig skrift att bli klar under hösten. Båda publikationerna kommer att kunna laddas ner via hemsidan.

Läs mer

Kvarteret Fältskären bebyggs

Den äldsta bebyggelsen i kvarteret Fältskären anläggs under andra halvan av 1000-talet. Detta sker i en brytningstid mellan ett äldre stormanna- och hövdingasamhälle och en framväxande centraliserad kungamakt. Samtidigt pågår ett religionsskifte från hedendom till kristendom. I denna oroliga tid grundläggs Enköping stad.
Kvarteret Fältskären var enligt de äldsta kartorna beläget i östra utkanten av stadskärnan och den första tomtläggningen bestod av diken utmed långsmala tomter i nordsydlig riktning.

Läs mer

Ett kvarter växer fram

Rapportarbetet med resultaten från den arkeologiska undersökningen av kvarteret Fältskären i Enköping pågår för fullt och många analyser börjar bli klara. Den arkeologiska undersökningen i kvarteret Fältskären var unik ur flera aspekter. Ytmässigt var undersökningen väldigt stor för att vara en stadsgrävning och dessutom var bevaringsförhållandena mycket goda vilket har medfört att mycket av den historiska bebyggelsen har lämnat tydliga spår för oss arkeologer att tolka.

Läs mer

Login