fbpx

logga transparent 350px

2018:3151 Borrprover från Stockholms Central

Under sommaren 2018 utförde Arkeologikonsult en genomgång av borrprover från de geotekniska undersökningar som genomförts vid Stockholms central
(figur 1). Borrproverna undersöktes då dessa tagits upp inom och i närheten av fornlämningen Stockholm 103:1/L2015:7789 som utgör Stockholms
stadslager från medeltid samt tidigmodern tid. Sammanlagt analyserades prover från 58 borrhål varav 26 innehöll indikationer på utfyllnadsarbeten
från 1700- och 1800-talet. Analysen visade vidare att de påträffade utfyllnaderna tillkommit på fast mark då de aktuella borrhålen endast gått ned till 0
meter över havet. Ifall resultaten jämförs med 1733 års karta kan det utläsas att ett antal prover har tagits upp inom det som då var tomtmark längs Klara
sjös strand och att det därmed finns potential för bevarade lämningar i området mellan Blekholmen och Norrmalm.
Address
Kungsbron, stockholm
Projektnummer
3151
Län
  • Stockholms län
Landskap
Uppland
Kommun
Stockholm
Socken
Stockholm
Und.typ
Slutundersökning
Rapportår
2018
Tidsålder
  • Tidigmodern tid
  • 1800-tal
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
103:1/L2015:7789
Fastighet
Stockholms Centralstation, Spårområdet fram till Sankt Eriks plan
Lst Diarienummer
431-37445-2017

Login