fbpx

logga transparent 350px

2019:3257 Romersk järnålder och vikingatid i Vik - Två boplatsytor i Åkermark

På uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län har Arkeologikonsult genomfört en arkeologisk förundersökning av fornlämningarna L2013:7566 (RAÄ Hammarby 339) och L2013:8144 (RAÄ Hammarby 349), två boplatslämningar i åkermark som ligger omkring 50 meter från varandra. Förundersökningen föranleddes av Upplands Väsbys kommuns arbete med detaljplanläggning av bostadsområdet Wijk Oppgård.

Fornlämningarna ligger cirka 18–20 meter över havet i ett område som är rikt på lämningar från järnåldern, framför allt gravar och stensträngar. Tidigare utredningar av fornlämningarna hade påvisat härdar och kulturlager i åkermarken. Syftet med förundersökningen var att fastställa och dokumentera fornlämningarnas karaktär och att avgränsa lämningarna inom området. Undersökningen utfördes i två etapper; inledande sökschaktning och därefter undersökning av utvalda anläggningar för hand. Därtill genomfördes även en utvidgad förundersökning av L2013:7566, som därmed dokumenterades och togs bort i sin helhet.

Sammantaget påträffades ett 30-tal anläggningar, två kulturlager samt en skärvstenshög. Inom L2013:8144 framkom en härd och ett kulturlager med fynd av en halv pärla, brända ben samt keramik. Kol från härden har daterats till yngre romersk järnålder. Här påträffades också en skärvstenshög som inte observerats vid tidigare utredningar. Den totala utbredningen för fornlämningen inom L2013:8144 kan uppskattas till drygt 900 m2. Inom L2013:7566 påträffades elva härdar, tolv stolphål, tre gropar samt ett kulturpåverkat lager. Två av härdarna har daterats till yngre romersk järnålder, medan ett sädeskorn från ett stolphål har daterats till vikingatid. Majoriteten av anläggningarna påträffades inom en cirka 200 m2 stor yta som, efter samråd med Länsstyrelsen, blev föremål för en utvidgad förundersökning. Fornlämningarna L2013:7566 och L2013:8144 utgör förmodligen aktivitetsytor kopplade till samtida bosättningar i närområdet.
Address
Upplands Väsby
Projektnummer
3257
Län
  • Stockholms län
Landskap
Uppland
Kommun
Upplands Väsby
Socken
Hammarby
Und.typ
Förundersökning
Rapportår
2019
Tidsålder
  • Järnålder
Epok
  • Romersk järnålder
  • Folkvandringstid
  • Vendeltid
  • Vikingatid
RAÄ-nummer
Obestämd
Lämningsnr
L2013:7566, L2013:8144
Fastighet
Vik 1:68
Lst Diarienummer
431-47730-2018

Login