fbpx

logga transparent 350px

2019:3226 Schaktningsövervakning vid Behmbron och Behmbrogatan i Nyköping

Arkeologikonsult har utfört en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom fornlämningen Nyköping 231:1 (L1984:6709), fastigheten Väster 1:1 i Nyköping stad och kommun, Södermanlands län (figur 1). Arbetet utfördes med anledning av att Nyköpings kommun genom Nyköping Vatten renoverar en befintlig avloppsledning. Det berörda avsnittet som behövde bytas ut ligger vid strandpromenaden utmed Nyköpingsåns norra del.
Markarbetet utfördes av Thunman Entreprenad AB. Det berörda området för schaktningsövervakningen ligger strax sydost om fastigheterna Åkroken 3 och
Åkroken 4, där omfattande arkeologiska undersökningar genomfördes under 2010 respektive 2011. Schaktet för den nya avloppsledningen (schakt 1000)
var 64 meter långt, mellan 1,4–1,8 meter brett och 1,5 meter djupt (figur 2). Till ärendet, inom ytan vid strandpromenaden, tillkom också ett mindre grundare
schakt (schakt 1010) som var 2,3 x 2 meter stort och 0,9 meter djupt. Ytterligare ett mindre schakt kompletterades ärendet (schakt 3000) strax söder om Behmbron och Nyköpingsån inom fastighet Öster 1:1. Schaktet var 2 x 1,6 meter stort och 1,7 meter djupt. Större delen av markingreppet kom att grävas genom en befintlig störning som utgjordes av en äldre nedgrävning för avloppsledningen (schakt 1000). Mot botten av detta schakt konstaterades bevarade raseringslager och utfyllnadslager från 1900-tal. I schakt 3000, som också till största del grävdes genom en äldre nedgrävning till en vattenledning, konstaterades raseringslager med framförallt tegel och murbruk (figur 3). Under detta lager påträffades omrörda skelettdelar av människa. Sannolikt härrör dessa kvarlevor från söndergrävda gravar tillhörande Franciskaner konventets kyrka som tidigare stått på platsen, och som uppfördes under 1280-talet.
Address
Behmbrogatan, Nyköping
Projektnummer
3226
Län
  • Södermanlands län
Landskap
Södermanland
Kommun
Nyköping
Socken
Nyköping
Und.typ
Undersökning
Tidsålder
  • Medeltid
  • Tidigmodern tid
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Nyköping 231:1
Lämningsnr
L1984:6709
Fastighet
Väster 1:1, Öster 1:1
Lst Diarienummer
431-6579-2018

Login