fbpx

logga transparent 350px

2020:3301 Tullstaket, gropar och kulturlager från 1600- och 1700-talet i norra delen av Långgatan i Hedemora

Under vintern 2019/2020 utförde Arkeologikonsult en schaktningsövervakning i norra delen av Långgatan i Hedemora (figur 1 och 2). Anledningen till uppdraget var att man skulle byta ut befintliga avloppsrör. Vid den arkeologiska undersökningen framkom ett tiotal stolphål i rad, två stycken gropar samt rester efter kulturlager. Samtliga anläggningar och lager framkom direkt under bärlagret till befintlig asfaltsväg. Stolparna tolkas utgöra del av det staket som visas på 1779 års karta och som gick längs med Långgatans östra sida. I en av groparna som framkom vid undersökningen hittades rikligt med keramikskärvor vilket ger oss en inblick till bordskulturen i Hedemora under 1600- och 1700-talet. Keramikmaterialet utgjordes av yngre rödgods och innehöll bordskärl som fat och skålar samt krukor för förvaring. Keramiken dateras från 1600-tal till tidigt 1700-tal. Kulturlagren som påträffades i schaktet utgör förmodligen rester efter bärlager/utfyllnadslager till en äldre vägsträckning av Långgatan. I ett av lagren hittades en hel samt två stycken delar av så kallade toffelskor. Det var en typ av hästskor som var vanliga i Norden under 1300- till 1400-talet. Stora delar av schakten visade sig vara urschaktat sedan tidigare då man anlagt vatten- och avloppssystem, elkablar samt befintlig väg.
Address
Långgatan, Hedermora
Projektnummer
3301
Län
  • Dalarnas län
Landskap
Dalarna
Kommun
Hedemora
Socken
Hedemora stad
Und.typ
Undersökning
Rapportår
2020
Tidsålder
  • Tidigmodern tid
  • 1800-tal
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Hedemora 194:1
Lämningsnr
L2001:8699
Fastighet
Långgatan
Lst Diarienummer
431-7187-2019

Login