fbpx

logga transparent 350px

2021:3377 Husterrass och härdar i Flogsta

Med anledning av en planerad gång- och cykelväg har Arkeologikonsult har i maj – juni 2020 utfört en arkeologisk undersökning av delar av ett boplatsområde i Flogsta i Uppsalas utkant. En förundersökning som utfördes 2019 hade visat att boplatsområdet var större än vad som tidigare var känt och sträckte sig upp i den skogsbacke där den planerade vägen skulle dras. Vid den nu aktuella undersökningen konstaterades att en terrassering som sannolikt hyst ett stolphus låg delvis inom undersökningsområdet. Utöver detta undersöktes ett härdområde och delar av ytterligare ett stolphus.
Totalt 61 anläggningar påträffades, liksom flera lager och konstruktioner. De undersökta lämningarna daterades övervägande till folkvandringstid och tidig vendeltid, mellan 400–700 e.Kr. Terrassen hade byggts upp av en stenkonstruktion som vilade på ett skärvstenslager, vilket fick boplatsens äldsta datering till 230–410 e.Kr, yngre romersk järnålder. Sannolikt har man använt material från äldre lämningar – eventuellt en skärvstenshög – för att bygga upp terrassen. Ett fåtal fynd påträffades vid undersökningen, bland dem en skära, en skinnskrapa och en pryl.
Address
Uppsala
Projektnummer
3377
Län
  • Uppsala län
Landskap
Uppland
Kommun
Uppsala
Socken
Uppsala
Und.typ
Undersökning
Rapportår
2021
Tidsålder
  • Järnålder
Epok
  • Folkvandringstid
RAÄ-nummer
Obestämd
Lämningsnr
L1940:7724
Fastighet
Kvarnbo 3:1
Lst Diarienummer
431-1645-2020

Login