logga transparent 350px

Runstensfragment och östersjökeramik i kvarteret Tullhuset

Vi har nu avslutat vår slutundersökning inom kvarteret Tullhuset i Norrköping och resultaten har varit över våra förväntningar. Från förundersökningen visste vi att det fanns lämningar inom undersökningsytan från 1600- till 1800-talet samt att det även fanns en medeltida huslämning från 1100- eller tidigt 1200-tal.

Bild 1 Lodfoto 72dpi img629 630 631Den medeltida huslämningen

Gällande de tidigmoderna lämningarna motsvarades förväntningarna från förundersökningen. Stora delar av undersökningsytan var nämligen störd av markberedningar. Men här fanns ändå en latrin från 1700-talet, ett kulturlager från 1600-talet och en avfallsgrop från samma århundrade.

Vad som överträffade våra förväntningar var de medeltida lämningarna som påträffades. I en svacka i mitten av undersökningsytan hittades redan under förundersökningen en stenpackning som utgjorde en del av en huslämning. I anslutning till denna påträffades även så kallad östersjökeramik som daterades till 1100-tal eller tidigt 1200-tal. Lämningarna i svackan var bevarade på grund av att det ovanpå dessa legat en huslänga under 1800-talet som saknade källare. Den medeltida huslämningen bestod förutom av stenpackningen även av tre lerlager som utgjort golvnivåer. Under lergolven kom den första överraskningen i form av en äldre markhorisont i vilken stora mängder östersjökeramik påträffades. Totalt framkom ett 60-tal skärvor keramik från minst fem olika typer av kärl inom en 20 kvm stor yta vilket får ses som en mycket hög koncentration av denna typ av keramik.

Bild 2 Fyndbild 72dp keramikDelar av den påträffade östersjökeramiken i lagret.

Den största överraskningen kom dock under lagret med keramiken. Där hittades ett runstensfragment i röd kalksten. Fragmentet kommer troligen från en täckhäll tillhörande en så kallad ”eskilstunakista”, vilka är tidigkristna gravmonument som uppfördes under 1000-talet och början av 1100-talet. Arkeologikonsult påträffade ytterligare ett sådant fragment i Norrköping 2011 cirka 200 meter söderut i kvarteret Gamla Rådstugan. De två fragmenten kommer inte från samma sten men skulle kunna komma från samma gravmonument. Fragmentet som påträffades 2011 kommer från en av monumentets gavelhällar och har inhuggna kors på båda sidor. Det nu påträffade fragmentet har istället en runslinga inhuggen på ena sidan. Endast en A-runa samt kanten på runslinga kan ses på fragmentet vars ena sida även har utgjort täckhällens sida. Fragmentet visade sig vidare ligga i toppen av återfyllningen av ett vattenhål. Återfyllnaden innehöll främst sten men även spår av järnsmide i form av smidesskållor.

Sammantaget ger fynden en bild av det äldsta Norrköping som dels visar på betydande ekonomisk verksamhet från 1100-talet samt på en plats där förekomsten av tidigkristna gravmonument visar på närvaro av samhällets toppskikt.

Bild 3 Fyndbild 72dpi runstensfragmentDet påträffade runstensfragmentet.

Login