fbpx

logga transparent 350px

2022:3544 Boplatser och överplöjda gravar i Librobäck

Hösten 2021 utförde Arkeologikonsult en arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte av totalt sju fornlämningar i Librobäck utanför Uppsala. Anledningen var att Uppsala kommun planerar för ny bebyggelse i området. De berörda fornlämningarna utgjordes av förhistoriska boplatser och
överplöjda gravar. Lämningarna hade registrerats efter en arkeologisk utredning 2013, men var mycket omfattande till ytan med gles förekomst av säkra anläggningar. Länsstyrelsen bedömde därför att lämningarna behövde avgränsas och bestämmas till sin karaktär. Förundersökningen utfördes genom sökschaktning av de aktuella lämningsytorna, och resulterade i att den totala ytan för registrerade fornlämningar inom undersökningsområdet minskade med 75 %. En av de stora boplatsytorna kom att helt utgå ut Kulturmiljöregistret, medan de övriga minskades till ytan och/eller delades upp i flera olika lämningar. Inom området påträffades också fler överplöjda gravar, i form av stensättningar och brandlager.
Address
Uppsala
Projektnummer
3544
Län
  • Uppsala län
Landskap
Uppland
Kommun
Uppsala
Socken
Uppsala
Und.typ
Förundersökning
Rapportår
2022
Tidsålder
  • Bronsålder
  • Järnålder
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Obestämd
Lämningsnr
L1939:1141, L1939:1282, L1939:1283, L1939:1284, L1939:1285, L1939:1605, L1939:1619, L1941:2862, L2022:623, L2022:630, L2022:653, L2022:654, L2022:655, L2022:656, L2022:657
Fastighet
Husbyborg 1:9, Librobäck 1:46
Lst Diarienummer
431-2861-2021

Login