fbpx

logga transparent 350px

2022:3434 VA-ledning mellan Gårdby och Triberga

Våren 2022 utförde Arkeologikonsult en arkeologisk förundersökning av ett antal fornlämningar längs en planerad VA-ledning mellan Gårdby och Triberga i Mörbylånga kommun (figur 1). Förundersökningen utfördes genom sökschaktning inom det tolv meter breda arbetsområdet för ledningen, där detta gick inom eller nära intill de berörda fornlämningarna: ett mindre gravfält, två stenåldersboplatser samt ett gränsbestämt fornlämningsområde känt som Frösslundagravfältet, som består av ett antal registrerade gravar och gravfält. I den södra delen av det gränsbestämda området, på ett avstånd om cirka tio meter från gravfältet L1957:9316, påträffades boplatslämningar i form av härdar, stolphål och kulturlager, liksom fynd av bland annat förhistorisk keramik. Boplatsen har registrerats som en separat fornlämning i Kulturmiljöregistret med lämningsnummer L2022:2062. Vid de övriga fornlämningarna påträffades ett fåtal fynd men inga lager eller anläggningar.
Address
Mörbylånga
Projektnummer
3434
Län
  • Kalmar län
Landskap
Öland
Kommun
Mörbylånga
Socken
Sandby, Stenåsa
Und.typ
Förundersökning
Rapportår
2022
Tidsålder
  • Stenålder
  • Järnålder
Epok
  • Mesolitikum
  • Neolitikum
  • Vendeltid
  • Vikingatid
RAÄ-nummer
Obestämd
Lämningsnr
L1956:3674, L1956:3147, L1956:3703, L1957:9316, L1956:116 och L2022:2062
Fastighet
Södra Sandby 3:6 och 3:8, Ekelunda 2:2, Frösslunda 14:1, Norra Kvinneby 20:1, m.fl.
Lst Diarienummer
431-5215-2020

Login