logga transparent 350px

UndersökningarRSS

Slussen

Området vid Slussen har alltid varit en knutpunkt med stor trafikgenomströmning och livlig verksamhet med handel, hantverk och livsmedelsproduktion. Det är områdets topografi som bidragit med de fysiska förutsättningarna för detta samtidigt som detsamma o ...

Rapportår2024

Från hösten 2017 och fram till försommaren 2022 utförde Arkeologikonsult undersökningar vid Stadsgården på Södermalm. Området omfattade nästan 9 500 kvadratmeter, vilket gör detta till den ytmässigt största stadsarkeologiska undersökningen som genomförts ...

Under försommaren 2022 utförde Arkeologikonsult en arkeologisk undersökning av rubricerad boplatslämning belägen strax söder om Bro i Upplands-Bro kommun (figur 1). Platsen för undersökningen ingår i projektet Trädgårdsstaden, där Riksbyggen tillsammans m ...

Rapportår2024

Med anledning av renovering och markarbeten inom fastigheten Borgaren 4 i centrala Sigtuna utförde Arkeologikonsult en arkeologisk schaktningsövervakning. Undersökningen resulterade i spår efter äldre markarbeten som gjorts på tomten i samband med att det ...

Arkeologikonsult har under februari 2024 utfört en arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning inom fastighet Edsbro-Sättra 2:57 i Norrtälje kommun, Stockholms län (figur 1). Schaktningsarbetet föranleddes av att fiber skulle grävas ner i ...

Rapportår2024

Efter beslut från Länsstyrelsen i Dalarnas län utförde Arkeologikonsult en arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning i samband med att Falu Energi och Vatten schaktade för att anlägga ny optokabel inom fornlämningarna L2001:4421, L2001: ...

Arkeologikonsult har utfört en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inför utbyggnad av klubbhus inom fastigheten Rotebro 2:8, Sollentuna kommun. Arbetet genomfördes under oktober månad 2023 och omfattade övervakning vid schaktning inf ...

Rapportår2024

Login