logga transparent 350px

  • Hem
  • Recently Added Listings

Directory: Recently Added Listings RSS

Arkeologikonsult har under februari 2024 utfört en arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning inom fastighet Edsbro-Sättra 2:57 i Norrtälje kommun, Stockholms län (figur 1). Schaktningsarbetet föranleddes av att fiber skulle grävas ner i ...

Category:Undersökningar
Rapportår2024

Arkeologikonsult har under maj månad 2023 utfört en arkeologisk utredning inom och intill den sedan tidigare registrerade fornborgen L1984:7292 på fastigheten Arnö 1:3 i Nyköpings kommun, Södermanlands län (figur 1). Utredningen innefattade kart- och arki ...

Category:Utredningar
Rapportår2023

Arkeologikonsult har utfört en arkeologisk förundersökning inom två områden inför planerad breddning av riksväg 35, söder om Linköping, inom fastigheten Fillinge 1:1 och 1:4, Linköpings kommun. Fältarbetet genomfördes under november 2023 och omfattade sök ...

Rapportår2024

Arkeologikonsult har under våren 2024 utfört en arkeologisk utredning etapp 2 inom fastighet Västtuna 1:319 i Hallstahammars kommun, Västmanlands län (figur 1). Den arkeologiska utredningen utfördes inom tre objekt (1–3) som hade pekats ut vid en arkeolog ...

Category:Utredningar
Rapportår2024

Arkeologikonsult har under sommaren 2024 utfört en arkeologisk utredning etapp 1 inom fastigheterna Härnevi 1:71 m.fl.., Upplands-Bro kommun, Stockholms län (figur 1). Den arkeologiska utredningen utfördes då Upplands-Bro kommun ska upprätta en detaljplan ...

Category:Utredningar
Rapportår2024

Inför planerat fjärdespår för Arlandabanan utförde Arkeologikonsult en arkeologisk utredning etapp 1. Inom utredningsområdet fanns ett 60-tal redan kända lämningar som uppdaterades gällande placering och beskrivning. De flesta av lämningarna visade sig li ...

Category:Utredningar
Rapportår2024

Under september 2023 utförde Arkeologikonsult en arkeologisk förundersökning av fastigheten Guldet 17 inom Sigtunas stadslager (L2015:2168) i Sigtuna kommun, Stockholms län (figur 1). Förundersökningen föranleddes av att RO Properties planerar att riva be ...

Rapportår2023

Under våren 2024 utförde Arkeologikonsult en arkeologisk utredning inför Ostlänken (TRv dnr 2023/107084) inom fastigheterna Tystberga-Sättra 1:1 och Tystberga-Sättra 3:1 i Tystberga socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Utredningen omfattade område ...

Category:Utredningar
Rapportår2024

Under våren 2024 utförde Arkeologikonsult en arkeologisk utredning i sydöstra Järfälla kommun. Området för utredningen bestod av kuperad skogsmark i utkanten av bebyggelsen i Ormbacka och där en handfull lämningar var registrerade i Kulturmiljöregistret s ...

Category:Utredningar
Rapportår2024

Under försommaren 2022 utförde Arkeologikonsult en arkeologisk undersökning av rubricerad boplatslämning belägen strax söder om Bro i Upplands-Bro kommun (figur 1). Platsen för undersökningen ingår i projektet Trädgårdsstaden, där Riksbyggen tillsammans m ...

Category:Undersökningar
Rapportår2024

I samband med att Västerås kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för ett område inom fastigheterna Skädduga 4:1, 12:1 och 12:8 söder som Skultuna i Västerås kommun har Arkeologikonsult på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanlands län genomfört en ark ...

Category:Utredningar
Rapportår2024

SAMMANFATTNING På uppdrag av länsstyrelsen i Gävleborgs län har Arkeologikonsult under våren 2024 genomfört en arkeologisk utredning på Sätravallen i norra delen av Gävle stad (figur 1). Inom utredningsområdet påträffades vid inventeringen en fossil åker ...

Category:Utredningar
Rapportår2024

Arkeologikonsult har på uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län utfört en kompletterande arkeologisk utredning vid Skättorp i Lekebergs kommun. Den kompletterande arkeologiska utredningen genomfördes med syfte att klargöra vilken av de tre alternativa yto ...

Category:Utredningar

På uppdrag av länsstyrelsen i Uppsala län har Arkeologikonsult under hösten 2023 utfört en arkeologisk utredning vid Öndesta, nordväst om Enköping. Inom utredningsområdet framkom en ensamliggande grop med brända ben av svin och mellanstort däggdjur som ¹⁴ ...

Category:Utredningar
Rapportår2024

Arkeologikonsult har under april månad 2024 utfört en arkeologisk utredning inom fastigheten Vimarka 2:19, Linköpings kommun, Östergötlands län i samband med planerad exploatering av fastigheten. Utredningen innefattade momenten, kart-arkivstudie, invente ...

Category:Utredningar
Rapportår2024

Arkeologikonsult har utfört en arkeologisk förundersökning inom två områden inför planerad breddning av riksväg 35, söder om Linköping, inom fastigheten Fillinge 1:1 och 1:4, Linköpings kommun. Fältarbetet genomfördes under november 2023 och omfattade sök ...

Category:Utredningar
Rapportår2024

I samband med planerade markarbeten inom fastigheten Västerås 4:88 i Västerås kommun har Arkeologikonsult på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanlands län genomfört en arkeologisk utredning (figur 1). Vid sökschaktningen framkom boplatslämningar i form av s ...

Category:Utredningar
Rapportår2024

Efter beslut från Länsstyrelsen i Dalarnas län utförde Arkeologikonsult en arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning i samband med att Falu Energi och Vatten schaktade för att anlägga ny optokabel inom fornlämningarna L2001:4421, L2001: ...

Category:Undersökningar

Från hösten 2017 och fram till försommaren 2022 utförde Arkeologikonsult undersökningar vid Stadsgården på Södermalm. Området omfattade nästan 9 500 kvadratmeter, vilket gör detta till den ytmässigt största stadsarkeologiska undersökningen som genomförts ...

Category:Undersökningar

På uppdrag av länsstyrelsen i Södermanlands län har Arkeologikonsult under oktober 2023 utfört en arkeologisk utredning längs en 7 kilometer lång sträcka öster om Vagnhärad samhälle (figur 1). Inom utredningsområdet vid Södra Husby identifierades en samli ...

Category:Utredningar

Login