logga transparent 350px

  • Hem
  • Recently Added Listings

Directory: Recently Added Listings RSS

På uppdrag av länsstyrelsen i Södermanlands län har Arkeologikonsult under november 2023 utfört en arkeologisk utredning mellan Arnö och Oxelösund. Utredningen berörde sex delområden varav två bedömdes som nödvändiga att sökschakta. Vid utredningen identi ...

Category:Utredningar
Rapportår2024

Arkeologikonsult har utfört en arkeologisk förundersökning av stensättningarna L2016:3545 och 2016:3452 inom fastigheten Nynäsgård 1:7, Nynäshamns kommun, Stockholms län. Fältarbetet utfördes under november 2023 inför att Vattenfall planerar för utbyggnad ...

Rapportår2024

Med anledning av renovering och markarbeten inom fastigheten Borgaren 4 i centrala Sigtuna utförde Arkeologikonsult en arkeologisk schaktningsövervakning. Undersökningen resulterade i spår efter äldre markarbeten som gjorts på tomten i samband med att det ...

Category:Undersökningar

Under våren och hösten 2023 utförde Arkeologikonsult en kompletterande arkeologisk utredning inför Ostlänken JP31 i Lästringe, Tystberga och Bogsta socknar, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Utredningen omfattade nytillkomna områden som berörs av marka ...

Category:Utredningar
Rapportår2024

Arkeologikonsult har utfört en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inför utbyggnad av klubbhus inom fastigheten Rotebro 2:8, Sollentuna kommun. Arbetet genomfördes under oktober månad 2023 och omfattade övervakning vid schaktning inf ...

Category:Undersökningar
Rapportår2024

Under våren 2023 utförde Arkeologikonsult en arkeologisk förundersökning utanför Hallstahammar i Västmanlands län (figur 1). Förundersökningen berörde ett boplatsområde (L2022:9289) och två övriga boplatslämningar (L2022:9288 och L2022:9290). Då endast en ...

Slussen

Området vid Slussen har alltid varit en knutpunkt med stor trafikgenomströmning och livlig verksamhet med handel, hantverk och livsmedelsproduktion. Det är områdets topografi som bidragit med de fysiska förutsättningarna för detta samtidigt som detsamma o ...

Category:Undersökningar
Rapportår2024

När det skulle byggas nya bostäder på åkermarken strax norr om Mosås i Örebro kommun behövde det först göras en arkeologisk undersökning i området. Flera mindre undersökningar hade tidigare visat att det fanns bosättningar från stenålder, järnålder och me ...

Category:Undersökningar
Rapportår2023

Mellan september 2021 och januari 2023 genomförde Arkeologikonsult en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom det historiska kvarteret Kransen, som idag till stora delar utgörs av Stigbergsparken. Schaktningsövervakningen utfördes i ...

Category:Undersökningar
Rapportår2023

Falkenbergs kommun planerar att detaljplanelägga ett större område i Stafsinge. Den utredning som utfördes av Arkeologikonsult 2009 (Dnr 431-3389-09) visade att det i området fanns en stor mängd fornlämningsindikationer. Länsstyrelsen beslutade därför att ...

Rapportår2012

Falkenbergs kommun ska ta fram en detaljplan för ett område vid Tröinge och Vinberg i Vinbergs socken, ca en kilometer nordost om Falkenberg. Arkeologikonsult har utfört en arkeologisk utredning för att klarlägga vilka fornlämningar som finns i planområde ...

Category:Utredningar
Rapportår2013

Arkeologikonsult har under oktober och november månad 2023, på uppdrag av Länsstyrelsen i Gävleborgs län utfört en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom åtta delsträckor längst Bälingevägen i Bäling, Nordanstig kommun, i samband m ...

Category:Undersökningar

Med anledning av planerad byggnation av ny GC-väg längs med Djurövägen har Arkeologikonsult genomfört en arkeologisk utredning etapp 2 i anslutning till Dagsberg 146:1 i Styrstad socken, Norrköpings kommun, Östergötlands län. Under april och maj månad 2 ...

Category:Utredningar
Rapportår2018

Arkeologisk förundersökning av boplatsområde L1941:2504 Arkeologikonsult har under maj och juni månad år 2022 genomfört en arkeologisk förundersökning av boplatsområde L1941:2504 inom fastigheten Fullerö 21:66 i Uppsala kommun, Upplands län. Den arkeolo ...

Rapportår2022

Den här rapporten redovisar resultaten från den arkeologiska undersökning som 2020 genomfördes i Mosås, Örebro län. Det visade sig under den arkeologiska undersökningen att platsen varit bebodd och brukats under nästan 5000 år. Historien i Mosås börjar ...

Category:Undersökningar
Rapportår2023

Rapportår2011

Arkeologikonsult utförde hösten 2010 en slutundersökning av ett boplatsområde (Fivelstad 59 och 60) vid Russingstorp, söder om Fågelsta samhälle i Motala kommun, Östergötland. Tidigare undersökningar av en intilliggande yta har visat att det rör sig o ...

Rapportår2013

Med anledning av att Norrköping kommun planerar att anlägga en ny avfart från E4:an undersökte Arkeologikonsult en järnåldersboplats och en förhistorisk väg vid Fiskeby våren/sommaren 2010. Boplatslämningarna (Östra Eneby 207:1) bestod av en kringflyttand ...

Rapportår2013

Login