logga transparent 350px

Slutundersökning i kvarteret Tullhuset

Måndagen den 10 augusti drar vi igång en slutundersökning i kvarteret Tullhuset, vilken beräknas hålla på i tre veckor. Kvarteret Tullhuset ligger i Norrköpings innerstad öster om strömmen mellan Strömparken och Knäppingsborg. Själva undersökningsytan utgörs idag av en parkeringsplats som ligger i korsningen mellan Gamla Rådstugugatan och Hospitalsgatan.

 Bild 1 Arbetsbild 72dpi img 1977Slutundersökningen kommer att utföras inom parkeringen på bilden.

I våras förundersöktes ytan av Arkeologikonsult och då påträffades blandade lämningar från medeltiden fram tills idag. Inom större delen av ytan fanns dock inget kvar efter det att parkeringsplatsen anlades på 1970-talet. Lämningarna kan delas in i tre grupper.Den första och yngsta av dessa grupper består av bebyggelselämningar efter hus som stod på platsen under 1800-talet. Vid denna tid var Rådstugugatan smalare än den är idag och längs kvarteret Tullhusets sida mot den och mot Hospitalsgatan stod bostadshus. Innanför husen fanns två innergårdar vilka avgränsades från varandra av två långsmala huslängor som till skillnad från bostadshusen saknade källare.

Den andra gruppen lämningar består av ett mindre antal spridda 1700-tals lämningar vilka har legat tillräckligt djupt för att inte ha förstörts av de markberedningar som utförts inom ytan. Bland annat påträffades en brunn från mitten av 1700-talet innehållande stora mängder fynd.

Bild 1 Fyndbild 72dpi FK 60 2213En av de skärvor östersjökeramik som hittades vid förundersökningen.

Under de långsmala huslängorna påträffades till sist även den sista gruppen av lämningar vilka utgjordes av orörda lämningar från 1600-talet och från medeltiden. Det är dessa lämningar som slutundersökningen är fokuserad på att undersöka. Lämningarna utgörs av kulturlager från 1600-talet som troligen utgör en tomtmiljö och kulturlager samt en trolig huslämning från medeltiden. I de sistnämnda lagren gjordes även fynd av så kallad östersjökeramik vilken troligen har tillverkats under 1100-talet eller tidigt 1200-tal.

Vi förväntar oss spännande resultat när vi nu ska slutundersöka ytan och hoppas främst få en glimt av hur bebyggelsen i denna del av Norrköping såg ut under 1100-talet.

Adress

  • Karins väg 5, 5 tr

  • 194 61 Upplands Väsby

  • Hitta hit

Telefon

  • 08 - 590 840 41

E-post

  • E-post

Login