logga transparent 350px


Rapporten från undersökningen i Mosås är nu klar! Här syns den tryckta publikationen på 450 sidor.

Ny rapport om hur människor har nyttjat ett gränsområde utanför Mosås under 5000 år

Den här rapporten redovisar resultaten från den arkeologiska undersökning som 2020 genomfördes i Mosås, Örebro län.

Det visade sig under den arkeologiska undersökningen att platsen varit bebodd och brukats under nästan 5000 år. Historien i Mosås börjar med att Trattbägarkulturens tidigneolitiska bönder slår sig ner i området. På platsen upprättas ett bostadshus och runt huset utförs vardagliga aktiviteter. Här tillverkar man sin keramik, rostar sin skörd och sköter om sina tamdjur. Man bedriver också jakt på landlevande vilt och övar på att tillverka jaktpilar i kvarts och flinta. Boplatsen i Mosås har troligtvis inte nyttjats året om utan den verkar i stället ha fungerat som en säsongsbosättning som besöks under årets varmare månader.

 Efter att våra tidigneolitiska bönder vandrat vidare faller området i glömska fram till mitten av järnåldern. Då röjs området upp och en mindre ekonomibyggnad uppförs på platsen. Eftersom bostadshus saknas i området behandlas platsen nu troligtvis som en utmark som nyttjas för odling eller djurhållning.

Under medeltiden och framåt befinner sig området i utkanten av Mosås historiska bytomt. Eftersom området är beläget periferin behandlas ytan stundtals som ett gränsland eller randbygd. Med detta följer att man i området tillåts ägna sig åt aktiviteter som vanligtvis inte utförs centralt vid bostäderna. Exempelvis uppförs ett antal ekonomibyggnader i området, flera som kan kopplas till eld och eldfarliga verksamheter. Exempelvis hittas spår efter verkstäder, smedjor, ugnar och kolbottnar vilket är anläggningar som vanligtvis på grund av brandrisken uppförs en bit bort från bosättningarna.

Förutom en genomgång och presentation av de arkeologiska resultaten innehåller den här rapporten en djupgående studie av tillgängligt historiskt källmaterial. En grundlig analys görs också i syfte att identifiera och jämföra Mosås förmodade välstånd med intilliggande bytomter och Sverige i stort.

Den arkeologiska rapporten om undersökningen i Mosås finns att ladda ner här. 

Det finns även en populärvetenskaplig skrift om undersökningen i Mosås som finns att ladda ner här.

Adress

  • Karins väg 5, 5 tr

  • 194 61 Upplands Väsby

  • Hitta hit

Telefon

  • 08 - 590 840 41

E-post

  • E-post

Login