logga transparent 350px


Rapporten om de arkeologiska undersökningarna vid Stadsgården är nu klar! Här syns den tryckta publikationen på 408 sidor som finns att ladda ner på Arkeologikonsults hemsida. Foto: Arkeologikonsult.

Ny volym i rapportserien från Slussenprojektet – undersökningarna vid Stadsgården

Från hösten 2017 och fram till försommaren 2022 utförde Arkeologikonsult undersökningar vid Stadsgården på Södermalm. Området omfattade nästan 9 500 kvadratmeter, vilket gör detta till den ytmässigt största stadsarkeologiska undersökningen som genomförts i Stockholm. Det här är den femte rapporten från de arkeologiska undersökningarna inom Slussenprojektet.

Resultaten visar på en mångfald av verksamheter som bedrivits i anslutning till vattnet vid Saltsjön. Från tidigt 1300-tal och fram till ombyggnationen av Slussenområdet på 1930-talet. Lämningarna som framkom utgjordes av kaj- och hamnanläggningar, tranbodar, kokhus och torg, försvarsanläggningar, bryggor, handelsbodar och magasin samt många andra typer av bebyggelselämningar. I rapporten presenteras de framkomna lämningarna men också många av de tusentals fynd som påträffades.

Stadsgården omnämndes första gången i skrift år 1448 som Stadens skeppsgård, vilket var den äldre benämningen på ett område för hamn- och varvsverksamhet. I området fanns det redan från början av 1300-talet bryggor och kajer nedanför Katarinaberget. Åtminstone från 1300-talet och fram till tidigt 1600-tal så låg även de så kallade tranbodarna i området. Det var en illaluktande verksamhet man ägnade sig åt i bodarna, där sälspäck kokades till tranolja.

Större delen av de undersökta ytorna utgjordes av vatten fram till 1600-talet då mer organiserad landvinning inleddes i form av stora utfyllnader av Stadsgårdens stränder. Direkt på det utfyllda landområdet uppfördes ny bebyggelse. Från och med mitten av 1600-talet ägnade man sig främst åt järnhantering med omlastning av stångjärn i norra delen av undersökningsområdet. Den så kallade Järngraven var länge navet i Europas järnhandel. I södra delen av ytan har man bedrivit olika typer av handel och näringsidkande kopplat till hamnmiljön. Hamnverksamheternas skiftande karaktär, präglad av handel och sjöfart, formade miljön på Stadsgården långt in i modern tid.

Den arkeologiska rapporten om undersökningarna vid Stadsgården finns att ladda ner här.

Adress

  • Karins väg 5, 5 tr

  • 194 61 Upplands Väsby

  • Hitta hit

Telefon

  • 08 - 590 840 41

E-post

  • E-post

Login