fbpx

logga transparent 350px


Bild 1. Detalj av flerfunktionshus

Kvarteret Fältskären bebyggs

Den äldsta bebyggelsen i kvarteret Fältskären anläggs under andra halvan av 1000-talet. Detta sker i en brytningstid mellan ett äldre stormanna- och hövdingasamhälle och en framväxande centraliserad kungamakt. Samtidigt pågår ett religionsskifte från hedendom till kristendom. I denna oroliga tid grundläggs Enköping stad.
Kvarteret Fältskären var enligt de äldsta kartorna beläget i östra utkanten av stadskärnan och den första tomtläggningen bestod av diken utmed långsmala tomter i nordsydlig riktning.

Tomterna bebyggs med flerfunktionshus som har kompletterats med mindre ekonomibyggnader. Det grundläggande formspråket är enhetligt men det finns en variation i byggnadstekniken och hela den tidiga bebyggelsen har tydligt lantlig karaktär.

Illustration över den äldsta bebyggelsen i kvarteret Fältskären.Illustration över den äldsta bebyggelsen i kvarteret Fältskären.

Husen bestod av en bostads- och köksdel med spis i norra delen och en fädel i södra delen. Utifrån ben och spillning kan man se att det är mindre djur som grisar, får, gäss och höns i som hållits i fähusen. Det finns fynd av nöt så detta köttslag ingick i kosthållet men det går inte avgöra om det kom från inköp via handel eller om gårdarna hade egen boskap.
I och med att strandnära vegetation med träd och buskar har avverkas blir detta område instabilt utsatt för erosion. Strandkanten förstärks av en gles stenpackning och ovanför vattenlinjen fylls området ut med ris, träavfall och hushållssopor som binds ihop av rotmattor från bland annat tiggarranunkel och buskvegetation.

Flera olika material utnyttjades för att stabilisera det strandnära området: kvistar, ris, rotmattor och småstenpackning. Flera olika material utnyttjades för att stabilisera det strandnära området: kvistar, ris, rotmattor och småstenpackning.

Återkommande översvämningar gjorde arbetet med att åstadkomma en funktionell och användbar strandson svårbemästrat. Arbetet med att förbättra och fylla ut de fuktiga delarna av kvarteret blir ett fortgående projekt under hela medeltiden.

 

Återkommande översvämningar gjorde arbetet med att åstadkomma en funktionell och användbar strandson svårbemästrat. Arbetet med att förbättra och fylla ut de fuktiga delarna av kvarteret blir ett fortgående projekt under hela medeltiden. En stor del av de föremål som påträffas från denna tid utgörs av diverse avfall som slängts i strandkanten. Det är träföremål, trasigt husgeråd, redskap, nätflöten och rester från hantverk.

Login