fbpx

logga transparent 350px


Drönarbild över Trottaberg och undersökningsytorna. På ytan till vänster låg kulthuset. Den samtida bebyggelsen låg på ytan till höger. På bergsknallen emellan finns ett tiotal gravar. Foto från S. Spridningstillstånd från Lantmäteriet.

Ett kulthus från bronsåldern i Trottaberg

Nu är vi färdiga med vår undersökning i Trottaberg i Söndrum utanför Halmstad, och har påbörjat bearbetningen av våra resultat. Undersökningen berörde två fornlämningar på ömse sidor om en höjdrygg (se drönarbild). På höjdryggen, där dagens bebyggelse är belägen, finns ett tiotal gravar och en rest sten. Gravarna är inte undersökta men tillhör sannolikt bronsåldern eller den äldsta järnåldern.  På den östra ytan framkom en boplats med ett stort antal hus. Hittills har sammanlagt 25 hus identifierats inom ytan men sannolikt blir det fler innan efterbearbetningen är färdig. Vi vet att den nu undersökta bebyggelsen är del av ett större boplatsområde som sträcker sig söderut och österut, det. Boplatsområdet har ett långt tidsdjup och spänner över en period från yngsta stenålder in i medeltid. Inom den västra ytan fanns bara ett hus.  

Huset i väst är av en ovanlig typ. De allra flesta förhistoriska hus var stolpbyggda långhus men detta var ett kvadratiskt rännhus med rundade hörn. Huset var 6,5 x 6,5 m stort och centralt i den norra delen fanns en härd. Husets ingång flankerades av två härdar. De enda fynd som framkom i huset vid undersökningen var ett par små keramikskärvor från en liten skål, men de visar att huset är från yngre bronsålder (1100–500 f. Kr.). Huset är därmed samtida med delar av den bebyggelse som fanns inom boplatsområdet på andra sidan höjdryggen. Direkt öster om huset låg en grav. Graven påträffades och undersöktes redan vid förundersökningen 2010 och därför vet vi att den är från stenåldern, från stridsyxtid 2800–2300 f. Kr. Den är därför avsevärt mycket äldre än huset.

Figur 2Plan över kulthuset vid Trottaberg.

Husets speciella form samt solitära placering, tydligt distanserat från boplatsen på andra sidan höjdryggen, visar att det inte rör sig om något vanligt hus. Sannolikt har vi här ett exempel på ett kulthus. I bronsålderns kulthus utförde man rituella handlingar kopplade till religionen. Exakt vad som utspelat sig är dessvärre inte alltid möjligt att identifiera. I många fall finns gravar i anslutning till kulthusen men dessa behöver inte nödvändigtvis vara samtida med husen, som i Trottaberg, och det är därför svårt att avgöra om det rumsliga sambandet är betydelsebärande.

Figur 3Kulthuset var kvadratiskt med en ingång i nordost, till vänster i bild. Foto från N.

Bronsålderns kulthus kan se olika ut men vanligen rör det sig om hus med stenmurar eller vallar. Kvadratiska rännhus är sällsynta men det finns ett fåtal exempel, bland annat ett närmast identiskt hus från Skrea Kyrkbjärr utanför Falkenberg. Huset var något större än det i Trottaberg och daterades till ca 1200–900 f.Kr. Även i anslutning till detta hus fanns en grav. I ett hörn i huset hade en kruka samt brända ben från människa och djur grävts ner ca 300 år efter det att huset var i bruk.     

Vi har tagit prover för att se om det finns rester efter växtmaterial eller annat som kan påvisa vad för typ av aktiviteter man har ägnat sig åt i kulthuset i Trottaberg men inga analyser har hunnit slutföras ännu. Vi är bara i början av efterbearbetningen av undersökningen men hoppas snart kunna återkomma med spännande resultat.

Adress

  • Karins väg 5, 5 tr

  • 194 61 Upplands Väsby

  • Hitta hit

Telefon

  • 08 - 590 840 41

E-post

  • E-post

Login