logga transparent 350px

Ny rapport om platskontinuiteten i Söndrum

Den här rapporten redovisar resultaten från den arkeologiska undersökning som 2019 genomfördes vid Trottaberg, Söndrum, utanför Halmstad. Undersökningen kunde visa att området öster om nuvarande Trottabergs by kontinuerligt har nyttjats som boplats sen äldre bronsålder. Inom närområdet har också senneolitiska hus framkommit.

Läs mer

Ett kulthus från bronsåldern i Trottaberg

Nu är vi färdiga med vår undersökning i Trottaberg i Söndrum utanför Halmstad, och har påbörjat bearbetningen av våra resultat. Undersökningen berörde två fornlämningar på ömse sidor om en höjdrygg (se drönarbild). På höjdryggen, där dagens bebyggelse är belägen, finns ett tiotal gravar och en rest sten. Gravarna är inte undersökta men tillhör sannolikt bronsåldern eller den äldsta järnåldern.  På den östra ytan framkom en boplats med ett stort antal hus. Hittills har sammanlagt 25 hus identifierats inom ytan men sannolikt blir det fler innan efterbearbetningen är färdig. Vi vet att den nu undersökta bebyggelsen är del av ett större boplatsområde som sträcker sig söderut och österut, det. Boplatsområdet har ett långt tidsdjup och spänner över en period från yngsta stenålder in i medeltid. Inom den västra ytan fanns bara ett hus.  

Läs mer

  • 1
  • 2

Adress

  • Karins väg 5, 5 tr

  • 194 61 Upplands Väsby

  • Hitta hit

Telefon

  • 08 - 590 840 41

E-post

  • E-post

Login